Απόφαση αριθμ. 31/379/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 379η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 21/255/2016 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991 – η 16-09-2016.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 22/261/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της αριθμ. 31773/02-08-2016 σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση.  Ακολούθως, με την αριθμ. 27/329/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 22-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., διότι δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., οι οποίες ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Με την αριθμ. 27/330/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-10-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκε στο σύνολό της η από 29-09-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., και ορίστηκε η εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ως μοναδική εναπομένουσα κατόπιν της από 06-10-2016 έγγραφης απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε..  Τέλος, με την αριθμ. 31/378/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-10-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. στον ως άνω διαγωνισμό μόνο ως προς τα είδη της Ομάδας Δ΄, διότι το προσφερόμενο είδος με α/α στη σχετική μελέτη 9 «Σαμπουάν συσκ. 400ml» δεν ήταν σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και έγινε δεκτή η προσφορά της ως άνω εταιρείας ως προς τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄, η οποία ορίστηκε να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 17-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ένστασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με το οποίο στις 16-11-2016 υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390) κατά του από 18-10-2016 πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε πως η ως άνω υποβληθείσα ένσταση είναι εκπρόθεσμη και, συνεπώς, δεν την εξέτασε ως προς το περιεχόμενό της.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 17-11-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την απόρριψη της ως άνω υποβληθείσας ένστασης ως εκπρόθεσμης και την συνακόλουθη μη εξέταση του περιεχομένου της.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 17-11-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991).

  Β.- Απορρίπτει την από 16-11-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390) κατά του από 18-10-2016 πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού ως εκπρόθεσμη κι ως εκ τούτου δεν εξετάζει το περιεχόμενό της, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται και στο από 17-11-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/379/2016.-

 

 

Επισυνάπτεται το από 17-11-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.4

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

 

 

 

Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, στην Οδό Δημοκρατίας 1 στην Κόρινθο σήμερα 17/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.3/31/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υποβλήθηκε από την εταιρεία:

1.  «Korinthian Palace Catering Α.Ε

 

κατά του υπ. Αρ. 3 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στον ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)» με αρ. διακ. 31773/02-8-2016..

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1.        Γιαβάση Άννα ,            

2.        Σαββανού Ελένη,       

3.        Σούκουλης Αντώνιος,  

 

Η ένσταση υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.», στις 16-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:29:06 μ.μ. και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής στις 16-11-2016 και ώρα 12:24:38 μ.μ.

 

Το πρακτικό αρ.3 της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 14-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:49:57. Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου», η υποβληθείσα ένσταση είναι εκπρόθεσμη. Συνεπώς η Επιτροπή δεν εξετάζει την ένσταση ως προς το περιεχόμενο της.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα, και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση αυτού.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

Leave a Comment