Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού εκτέλεσης έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος, 28-11-2016

     ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 48865

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

   Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.735,00€  {συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ}.

  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις: του ν. 4412/2016, των άρθρων 80-110 του ν. 3669/2008, του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59, του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως ισχύει, του ν. 4250/2014 (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, του ν. 4129/2013 (Α’ 52), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194), όπως ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α 145) από 01.01.2017, του ν. 2859/2000 (Α’ 248), οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 15η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το δημοπρατούμενο έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αφορά στη συντήρηση αγροτικών οδών με ισοπέδωση/ διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού και καθαρισμό των ερεισμάτων των οδών. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται όπου και όταν παρουσιάζεται ανάγκη συντήρησης αγροτικών οδών, κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, κτίριο παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, πληρ. κ. Καραγιώργου Μαρία, τηλ.27413 62819} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment