Απόφαση αριθμ. 31/380/2016

                                                            Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 380η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 58/2016 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ.Ε.Καμτσιώρα και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων κ.Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης για την εν θέματι προμήθεια και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την αριθμ. 58/2016 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€.

Β.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 58/2016 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016)» προϋπολογισμού 73.840,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€, ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η δημόσια σύμβαση προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κορινθίων (έτους 2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) σύμφωνα με τα παρακάτω.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Διατάξεις

 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:

 1. Του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 2. Του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 3. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 4. Της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
  Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 5. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

 6. Toυ N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 : Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

 7. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 8. Του Ν. 4013/2011 περί ΄΄ Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄.

 9. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού .

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 73.840,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016. Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2016 ως παρακάτω :

 

 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ (€)

1

10/6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

1.250,00

1.650,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

400,00

2

20/6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

9.440,00

39.440,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

30.000,00

3

20/6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1.000,00

5.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4.000,00

4

30/6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

8.000,00

16.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

8.000,00

5

30/6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

0,00

1.500,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1.500,00

6

35/6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

3.000,00

7.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.000,00

7

35/6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2.000,00

2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

0,00

8

45/6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

800,00

1.250,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

73.840,00

73.840,00

 

ΦΠΑ 24% ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ (€)

14.291,61

14.291,61

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€)

59.548,39

59.548,39

 

Τέλος, ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Τεύχη μελέτης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για την περιοδική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνκής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 58/2016).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, θα πρέπει να προμηθευτούν από το Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819) τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα φωτοτύπησης των τευχών της μελέτης βαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στη γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819), για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η Δεκεμβρίου έτους 2016, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30-10.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 10.00 π.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τεύχη Δημοπράτησης.

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :

 1. Η παρούσα διακήρυξη.

 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές.

 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 5. Η τεχνική έκθεση.

 6. Παράρτημα 1

 7. Έντυπο προσφοράς

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

 

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη. Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

  1. ΑΡΘΡΟ 6ο : Κατάθεση προσφορών

 1. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ.Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.

 2. Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄).

 3. Η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

6.Α. Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16).


Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα εξής :

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

 • είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

 

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να αναφέρονται :

 

 1. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :

 

 • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης, οφείλει να το δηλώσει και, μάλιστα, θα πρέπει να δηλώσει, σε ποια σημεία αυτής διαφωνεί.

 • το εργοστάσιο, η χώρα κατασκευής των προσφερομένων ανταλλακτικών και η εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών. Ο χρόνος εγγύησης για τα ανταλλακτικά δε θα πρέπει να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση που δίδεται μικρότερη εγγύηση ή καθόλου, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στην προσφορά.

 • ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

 • εάν τα ανταλλακτικά είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή της αναθεώρησης του ΕΚ 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά επ’ αυτού έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας του ανταλλακτικού, στην ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ του,

 • ο χρόνος παράδοσης του ανταλλακτικού ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Μόνο στην περίπτωση που το ανταλλακτικό δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτο και πρέπει να παραγγελθεί και να έρθει από χώρα του εξωτερικού, ο χρόνος παράδοσης δε θα πρέπει ξεπερνά τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

 • ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα φέρουν σήμανση CE, εφόσον προβλέπεται από σχετική νομοθεσία.

 

 1. ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ :

 

 • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης, οφείλει να το δηλώσει και, μάλιστα, θα πρέπει να δηλώσει, σε ποια σημεία αυτής διαφωνεί.

 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν την παράδοση-παραλαβή τους.

 • το εργοστάσιο, η χώρα κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών

 • ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992) : ΄΄Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους σ΄αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτ. 1992΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/2005 (ΥΑ 11627/925/2005 – ΦΕΚ Β/1081/01.08.2005: ΄΄Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/11/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2005 «για τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά΄΄

 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/1989 “Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το ΄΄βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους” και την εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 32496/1558/2003/03 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) περί Καθορισμού ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων).

 • Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά έχουν έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση “e”, η χώρα έγκρισης (αριθμός ή γράμματα που δηλώνουν τη χώρα) και ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ του ελαστικού (υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992) : ΄΄Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους σ΄αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτ. 1992΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 • Ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πρώτης ποιότητας, όχι αναγομωμένα, όχι κατασκευής γόμας από νάυλον και στερουμένων εργοστασιακών ελαττωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.

 • Ότι τα ελαστικά θα παραδοθούν ζυγοσταθμισμένα και τοποθετημένα με μέριμνα και έξοδα του ιδίου (προμηθευτή).

Σε περίπτωση που η Αρχή έχει εκδώσει (σύμφωνα με την αρμοδιότητα που έχει βάσει της παρ. 5, άρθρο 53, Ν. 4412/2016) αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης αντί της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 1.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την έκδοση αυτού του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης.

 1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, δηλαδή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό (άρθρο 75, Ν. 4412/2016). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. (Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016).Ήτοι γίνονται δεκτοί : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.

 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπους. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους. Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/89, εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης. Τυχόν πιστοποιήσεις κατασκευαστή ή συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν. Εφόσον το προσφερόμενο ανταλλακτικό είναι εφάμιλλο και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής), στο φάκελο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικά έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας του ανταλλακτικού, τα οποία πιστοποιούν το γεγονός αυτό. Για τα ελαστικά θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το φάκελο, οι σχετικές εγκρίσεις κυκλοφορίας και η συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανταλλακτικά θα καταθέσουν τιμοκαταλόγους γνήσιων ή εφάμιλλων (ή όπως λέγονται : ΄΄after market πρώτης τοποθέτησης΄΄) ανταλλακτικών, και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών.

Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα αφορά είδη τακτικής συντήρησης, ήτοι :

 1. Φίλτρα

 2. Μπαταρίες

 3. Τακάκια (σετ)

 4. Δισκόπλακες (σετ)

 5. Φερμουίτ

 6. Ιμάντες

 7. Σετ χρονισμού

 8. Φυσούνες φρένων

Αυτά θα προορίζονται για τα οχήματα-μηχανήματα που αναφέρονται στο παράρτημα 1.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για ανταλλακτικά (Φίλτρα, Μπαταρίες, Τακάκια (σετ), Δισκόπλακες (σετ), Φερμουίτ, Ιμάντες, Σετ χρονισμού, Φυσούνες φρένων) για έναν ή και περισσότερους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων ανά Κωδικό Αριθμό (ΚΑ), τα οποία δηλώνει στην προσφορά του. Επίσης για τα ελαστικά, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή και περισσότερες περιπτώσεις, όσες αυτός επιθυμεί.

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία, είτε στα ανταλλακτικά, είτε στα ελαστικά.

 

Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι των ανταλλακτικών θα πρέπει, λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία, να κατατεθούν -εκτός από έντυπη- και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Για τα ελαστικά, αυτό δεν είναι απαραίτητο, αρκεί η έντυπη προσφορά.

 

Στον προσφερόμενο τιμοκατάλογο, τόσο των ανταλλακτικών, όσο και των ελαστικών, είναι δυνατό να υπάρχουν ένας ή και περισσότεροι κατασκευαστικοί τύποι, με τον όρο ότι η προσφερόμενη γενική έκπτωση που θα δίδεται, θα ισχύει και επί αυτών των ανταλλακτικών-ελαστικών. Η τελική επιλογή θα γίνεται από την υπηρεσία με βασικό κριτήριο το χρόνο παράδοσης.

 

Οι τιμοκατάλογοι θα συνοδεύονται από το έντυπο προσφοράς, το οποίο θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2. Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα φαίνονται :

 1. η έκπτωση της κάθε κατηγορίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς),

 2. το συνολικό ποσό Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) και

 3. το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασισμένοι στα στοιχεία του πίνακα του παραρτήματος 1, αλλά και σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

 

Η εξάντληση του ποσού ανά κατηγορία κάθε ΚΑ δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο, όπως και η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι, επίσης, υποχρεωτική για το Δήμο.

 

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

 

Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016).

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που προσφέρεται.

 

6.Β. Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :

 • τελεί υπό πτώχευση ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

 • τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

 • έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή

 • βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

 1. Άρθρο 8ο : Αποσφράγιση των προσφορών

 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (άρθρο 3) . Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

  1.  

  2. ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος ισχύος προσφοράς

 3. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.

 

  1. ΑΡΘΡΟ 10ο : Κριτήριο επιλογής αναδόχου

 1. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία κάθε ΚΑ.

 

 1. Άρθρο 11ο : Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 6 (ειδικότερα : εδάφιο 6.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .

 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που προσκομίστηκε, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

 5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.


 6. Άρθρο 12ο : Σύμβαση

 7. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

 8. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 13ο : Παραλαβή – Δείγματα

Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει, γενικά, εάν τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που πρόκειται αυτή να παραλάβει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι γνήσια ή εφάμιλλα, αυτά, θα επιστρέφονται στον ανάδοχο και θα αντικαθίστανται με δική του δαπάνη.

 

Η επιτροπή παραλαβής, εκτός των ανωτέρω, μπορεί να ζητήσει και δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. Το δείγμα αυτό που λαμβάνει η επιτροπή παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, θα χρησιμοποιείται είτε για εργαστηριακή εξέταση είτε για πρακτική δοκιμασία.

 

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται, κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή και δεν καταβάλλεται. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

 1.  

 2. ΑΡΘΡΟ 14ο : Έξοδα δημοσίευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/04-09-2009, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Επίσης, ο προμηθευτής επιβαρύνεται και με όλα τα έξοδα μέχρι τελικής παραδόσεως της προμήθειας, σχετικές κρατήσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)

 1. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

 2. 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 3. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

  1.  

ΑΡΘΡΟ 16ο : Προσφερόμενη τιμή

Οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (2016) με Κωδικούς Αριθμούς:

 1. Κ.Α.10/6671.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 1.650,00 €, (Π.Α.Υ. 1022)

 2. Κ.Α.20/6671.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 39.440,00 €, (Π.Α.Υ. 1031)

 3. Κ.Α.20/6672.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 5.000,00 €, (Π.Α.Υ. 1023)

 4. Κ.Α.30/6671.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 16.000,00 €, (Π.Α.Υ. 1024)

 5. Κ.Α.30/6672.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 1.500,00 €, (Π.Α.Υ. 1025)

 6. Κ.Α.35/6671.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 7.000,00 €, (Π.Α.Υ. 1026)

 7. Κ.Α.35/6672.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 2.000,00 €, (Π.Α.Υ. 1027)

 8. Κ.Α.45/6671.0001, με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 1.250,00 €, (Π.Α.Υ. 1028)

(Α.Ο.Ε. 30/350/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/380/2016.-

 

Leave a Comment