Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας ανταλλακτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Κόρινθος, 02-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               Αριθμ.Πρωτ.: 49510

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η δημόσια σύμβαση Προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κορινθίων (έτους 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α), του N. 3861/2010, του Ν. 4013/2011, της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’), του Ν. 4250/2014, Ν.4270/2014 και του Ν. 4412/2016.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 73.840,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016. Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου.

 

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για την περιοδική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 58/2016).

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών και ελαστικών των εταιριών τους, και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών, και ελαστικών.

Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα αφορά είδη τακτικής συντήρησης, ήτοι: Φίλτρα, Μπαταρίες,Τακάκια (σετ), Δισκόπλακες (σετ), Φερμουίτ, Ιμάντες, Σετ χρονισμού, Φυσούνες φρένων.

Εάν ο συμμετέχων δεν επιθυμεί να καταθέσει για όλα τα ανωτέρω, καταθέτει για τα είδη που ενδιαφέρεται, τα οποία δηλώνει στην προσφορά του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει για μία ή και περισσότερες κατηγορίες ανά ΚΑ, όσες αυτός επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για τα ελαστικά.

 

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.

 

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία κάθε ΚΑ.

 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται εξολοκλήρου ή και τμηματικά, εάν χρειαστεί, και μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η παράδοση θα ξεκινήσει μετά από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τόπο παράδοσης την Αποθήκη του Δήμου (τέρμα Αδειμάντου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος, τηλ. 27410-23132). Τέλος, η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 16η Δεκεμβρίου έτους 2016, Ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).


 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, θα πρέπει να προμηθευτούν από το Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819) τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment