Απόφαση αριθμ. 30/362/2016

                                                             Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 24/298/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε η κ.Παπαβενετίου Αγγελική ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, με την εντολή να ασκήσει αίτηση οριστικής τιμής μονάδος κατά της υπ’ αριθμ. 303/2016 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και του Γεωργίου Δεδεμπίλη του Σπυρίδωνος, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, για ρυμοτομούμενο ακίνητο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44400/27-10-2016 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής, με την οποία ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην απαιτούμενη επίδοση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (6 μήνες μετά την 10/8/2016) στον αντίδικο κ.Γεώργιο Δεδεμπίλη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Κορίνθου (Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αρ. 26) αντιγράφου της ήδη κατατεθείσας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος μετά της σχετικής παραγγελίας.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα επιδώσει εμπρόθεσμα στον αντίδικο κ.Γεώργιο Δεδεμπίλη του Σπυρίδωνος, αντίγραφο της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος μετά της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Προύντζου-Κακαναράκη Βασιλική.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Προύντζου-Κακαναράκη Βασιλική, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα στον αντίδικο κ.Γεώργιο Δεδεμπίλη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Κορίνθου (Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αρ. 26) αντίγραφο της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, μετά της σχετικής παραγγελίας.

Η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ.Παπαβενετίου Αγγελική, (Κολιάτσου 62-64, Κόρινθος, τηλ. 27410 22971 και 6974 145258).

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/362/2016.-

 

Leave a Comment