Απόφαση αριθμ. 30/364/2016

                                                              Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 364η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 24/300/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, με την εντολή να ασκήσει αίτηση οριστικής τιμής μονάδος κατά της υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και της κ.Ελένης Μωραΐτου του Χρήστου, συζ. Γεωργίου Σελιμά, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, για εδαφική έκταση και επικείμενα ιδιοκτησίας της, λόγω απαλλοτρίωσης προς εφαρμογή του σχεδίου επέκτασης πόλεως Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

 

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44148/26-10-2016 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, με την οποία ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην κοινοποίηση της από 14-10-2016 με αρ. Κατ. 504/2016 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, κατά της κ.Ελένης Μωραΐτου του Χρήστου, κατοίκου Κορίνθου (οδός Ιωνίας, αρ.3) και της υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της από 14-10-2016, με αρ. Κατ. 504/2016 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, κατά της κ.Ελένης Μωραΐτου του Χρήστου, κατοίκου Κορίνθου (οδός Ιωνίας, αρ.3) και της υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της από 14-10-2016, με αρ. Κατ. 504/2016 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, κατά της κ.Ελένης Μωραΐτου του Χρήστου, κατοίκου Κορίνθου (οδός Ιωνίας, αρ.3) και της υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ.Σούκουλη Αικατερίνη, (Κολιάτσου 36, Κόρινθος, τηλ. 27410 83011 και 6945 793880).

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/364/2016.-

 

Leave a Comment