Απόφαση αριθμ. 30/368/2016

                                                            Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 368η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.44238/26-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

Σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή :τόμος 455/αριθμός 210) και με την αριθμ. Πρωτ. 11061/8-7-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της υπ’ αριθμ.2/2014 διορθωτικής πράξης εφαρμογής (αριθμός καταχώρησης κτηματολογίου 643/21-6-2016),ο κ.Παναγιώτης Θεοδωράτος του Κων/νου και της Μαρίνας φερόταν ως ιδιοκτήτης της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ.258.

 

Το εμβαδόν της αρχικής ιδιοκτησίας με κ.α 129α ήταν 272 τ.μ και μετά την τακτοποίησή της από την πράξη εφαρμογής, αποδόθηκε το τελικό νέο οικόπεδο Ν129β στο Ο.Τ 198 επιφάνειας 206,65 τ.μ, ενώ οφείλεται στον φερόμενο ιδιοκτήτη αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ που φέρει ΚΑΕΚ 28 055 23 04 002/0/0.

 

 

Με την αριθμ. πρωτ. 34576/26-08-2016 αίτησή του ο κ.Παναγιώτης Θεοδωράτος του Κων/νου, ζητά την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής (στήλη 50) που οφείλει ο Δήμος, προτείνοντας ως αποζημίωση κατ’ αποκοπή 7.000 που μεταφράζεται σε 194,71€/τ.μ περίπου.

Επίσης, με την αίτησή του έχει προσκομίσει και το από 4/10/2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζει την αξία της απαλλοτριούμενης επιφάνειας σε 10.253,95 €, δηλαδή σε 285, 23 περίπου €/τμ.

 

Πρόσφατα η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι για έτερη ιδιοκτησία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 48/22-01-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία έχει καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170€/τ.μ), οπότε δεδομένου αυτού η Υπηρεσία μας έχει την άποψη, να γίνει ο εξώδικος συμβιβασμός για την προκείμενη περίπτωση με τιμή μονάδος της ζητούμενης αποζημίωσης την τιμή των εκατόν εβδομήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (170€/τ.μ).

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 &2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου.

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε :

  1. Την με αριθμ.Πρωτ.34576/26-08-2016 αίτηση του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου

  2. την με αριθμ.Πρωτ.11061/8-7-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της υπ’ αριθμ.2/2014 διορθωτικής πράξης εφαρμογής (αριθμός καταχώρησης κτηματολογίου 643/21-6-2016),

  3. Πίνακα της ως άνω κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής

  4. Απόσπασμα του διαγράμματος δεσμεύσεων της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500.

  5. Το από 4/10/2016 φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη

  6. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ΚΑΕΚ 28 055 23 04 002/0/0,

  7. Η υπ’ αριθμ. 48/22-01-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί για έτερη ιδιοκτησία εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου, με την υπ’ αρίθμ. 48/22-01-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του κ.Παναγιώτη Θεοδωράτου του Κων/νου περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,95 τ.μ, της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 129α στο Ο.Τ 258 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/368/2016.-

 

Leave a Comment