Απόφαση αριθμ. 31/375/2016

                                                              Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Καμπούρης Χ.(αντί Παππά Αντ.), 7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 375η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016»

ΜΕΡΟΣ Α’

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 22/2016/000029472306 και 22/2016/000029506237 αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για το μήνα Σεπτέμβριο (96,83 €) και Οκτώβριο (5.305,32 €), κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 • Εγγράφουμε στον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο: ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-20140) προϋπολογισμού 42.908,59€, έσοδο 5402,15€ και τελικό ποσό 48310,74€

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την κάτωθι πίστωση:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε τον Κ.Α 00-6718.0027 με τίτλο: “Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού 42.908,59€ με το ποσό των 5402,15€ και τελική πίστωση 48.310,74€

ΜΕΡΟΣ Β’

Για την κάλυψη ανάγκης δημιουργίας νέας κράτησης απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων

δημιουργούμε:

το έσοδο με Κ.Α 4142.0013 με τίτλο: “κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 10.000,00€

 

μεταφέρουμε από τα έσοδα το ποσό των 10.000,00€ από τις παραπάνω ενισχύσεις στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 • τον Κ.Α 8242.0013 με τίτλο: “κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 10.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

ως προς το μέρος των εξόδων:

 • Μειώνουμε τον Κ.Α. 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 171.387,83€ κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 168.387,83 ευρώ

 • Μειώνουμε τον Κ.Α 30/6234.0001 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 20.000,00 κατά το ποσό των 10.800,00 ευρώ και τελική πίστωση 9.200,00 ευρώ

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00/6526.0001 με τίτλο: “Χρεολύσια δανείων εσωτερικού” προϋπολογισμού 193.374,61€ κατά το ποσό των 6.200,00€ και τελική πίστωση 187.174,61€

 • Μειώνουμε την πίστωση 40/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 15.365,14€ κατά 5.100και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.265,14

 • Μειώνουμε την πίστωση 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 97.992,57€ κατά 150,00και η πίστωση διαμορφώνεται σε 97.842,57

 

Από τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνουμε το ποσό των 25.250,00€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα τις κάτωθι πιστώσεις:

 

 • Εντάσσουμε πίστωση στον Κ.Α. 20/6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 3.000,00 ευρώ

 • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 30/7133.0001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» προϋπολογισμού 10.000,00 κατά 10.800,00 ευρώ και τελική πίστωση 20.800,00 ευρώ

 • Ενισχύουμε τον Κ.Α 00/6521.0001 με τίτλο: ”Τόκοι δανείων εσωτερικού” προϋπολογισμού 83.959,48€ κατά 6.200,00 € και τελική πίστωση 90.159,48€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0005 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής» ποσού 6.511,08€ με 100,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 6.611,08€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 35/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 192.383,12€ με 4.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 196.383,12€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0008 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)» ποσού 809,23€ με 150,00 και η πίστωση διαμορφώνεται σε 959,23€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 30/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 6.648,70€ με 1000 και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.648,70€

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/375/2016.-

 

Leave a Comment