Απόφαση αριθμ. 31/376/2016

                                                              Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Καμπούρης Χ.(αντί Παππά Αντ.), 7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 376η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : Παράταση φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ και της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 » και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. 56125 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, ως επικεφαλής εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας (ΦΕΚ 1064/5-6-2015), για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την υπ’ αρ.184/2015 απόφαση ΔΣ Κορινθίων.

 

 1. Την υπ’ αρ 997/19-5-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΩΚ830Ξ7Φ-ΒΥΝ) με κωδ ΟΠΣ 5000165 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων ως επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, προϋπολογισμού 1.455,679,48€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ 2016ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης 1/6/2015, λήξης 31/3/2017 και ανάληψης νομικής δέσμευσης του κυρίου υποέργου από την 30/09/2016 και των υπόλοιπων υποέργων από ενάρξεως της πράξης δηλαδή από 01/06/2015.

 

 1. Την υπ’ αρ.πρωτ. Δ23/οικ./46856/3781 Υπουργική Απόφαση με θέμα: παράταση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016 »

Εισηγούμαστε

Α) Την παράταση του φυσικού αντικειμένου της πράξης ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» έως την 31η /12/2017 και του Οικονομικού αντικειμένου αντιστοίχως έως την 31η /03/2018

 

Β) Την αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής :

1)Ως προς το μέρος των εξόδων:

 • Καταργούμε τον Κ.Α. 60/6481.0003 με τίτλο : ΤΕΒΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016” ποσού 82.918,45€

 

μεταφέρουμε το ποσό στο αποθεματικό και από εκεί ισόποσα:

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α.60/6117.0001 με τίτλο: Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” ποσού :79140,00€ και τελική πίστωση 79140,00€

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α.60/6474.0001 με τίτλο: “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ- ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016” ποσού 3778 ,45 € και τελική πίστωση 3778,45

 

2)Ως προς το μέρος των εξόδων:

 • Καταργούμε τον Κ.Α. 60/6481.0002 με τίτλο : ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 ποσού : 82.918,45 ,

 

μεταφέρουμε το ποσό στο αποθεματικό και από εκεί ισόποσα:

 

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6234.0001 με τίτλο : Μίσθωση εξοπλισμού – οχημάτων για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 10.000€ και τελική πίστωση 10.000,00€.

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6232.0003 με τίτλο: “Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 20.000,00 € και τελική πίστωση 20.000,00€

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6235.0001 με τίτλο: “Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 5.000,00 και τελική πίστωση 5.000,00€

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6117.0002 με τίτλο: “Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 32.040,00 και τελική πίστωση 32.040,00€

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6278.0001 με τίτλο : Δαπάνες φύλαξης ακινήτων – χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 1.500,00 και τελική πίστωση 1500,00€

 • Δημιουργούμε τον Κ.Α. 60/6474/0002 με τίτλο: Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 14.378,45 και τελική πίστωση 14.378,45€

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/376/2016.-

 

Leave a Comment