Απόφαση αριθμ. 30/370/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 370η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το κάτωθι σημείωμα-αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής ακινήτων του Δήμου Κορινθίων:

 

Θέμα:  ΚΑΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Σας στέλνω κατάσταση των ακινήτων της Κορίνθου, στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα σχετικά με το Κτηματολόγιο.  Για τις περιπτώσεις αυτές να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για όλες τις δέουσες ενέργειες. 

 

Συνημμένα: Κατάσταση ΚΑΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, και συγκεκριμένα θα προβεί σε άσκηση δικαστικών παραμβάσεων με αγωγές για διόρθωση των ΚΑΕΚ ακινήτων που εμφανίζονται με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο, και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδη Πέτρο.  Σύμφωνα με την κατάσταση που μας έχει επισυνάψει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων, οι ως άνω ενέργειες πρέπει να γίνουν για τα εξής ακίνητα και αντίστοιχά τους ΚΑΕΚ:

 

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1

280550402001 280550402002 280550402003 280550402004 280550402005 280550402006  280550402007 280550402008

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου Κόρινθος

Αμαξοστάσιο Αποθήκες

2509

α)Χρησικτησία

β)Εφαρμογή σχεδίου πόλης 1950

 

2584,67

2

 280553003003

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Οδός Άργους-Εξαμιλίων

Κλειστό Γυμναστήριο- Κολυμβητήριο

13030,97

10728,65

10.629,57 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α 1:

-Τα  ΚΑΕΚ είναι επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με αγωγή για διόρθωση των ΚΑΕΚ 280550402001-280550402002-280550402003-280550402004-280550402005-280550402006-280550402007-280550402008 που εμφανίζονται  με  ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι ο Δήμος Κορινθίων για πολλές δεκαετίες κάνουν χρήση του συγκεκριμένου χώρου αλλά και έχει προκύψει από εφαρμογή του σχεδίου πόλης στο παρελθόν

 

Α/Α 2:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με αγωγή για διόρθωση του ΚΑΕΚ που εμφανίζεται  με  ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι ο χώρος παραχωρήθηκε στο Δήμο, ο οποίος έχει αναλάβει  την διαχείριση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου, του κολυμβητηρίου και των λοιπών εγκ/σεων τένις κλπ

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Ακινήτων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδη Πέτρο, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, και συγκεκριμένα να προβεί σε άσκηση δικαστικών παραμβάσεων με αγωγές για διόρθωση των ΚΑΕΚ ακινήτων που εμφανίζονται με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο.  Οι ως άνω ενέργειες πρέπει να γίνουν για τα εξής ακίνητα και αντίστοιχά τους ΚΑΕΚ:

 

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΤΛΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1

280550402001 280550402002 280550402003 280550402004 280550402005 280550402006  280550402007 280550402008

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου Κόρινθος

Αμαξοστάσιο Αποθήκες

2509

α)Χρησικτησία

β)Εφαρμογή σχεδίου πόλης 1950

 

2584,67

2

 280553003003

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Οδός Άργους-Εξαμιλίων

Κλειστό Γυμναστήριο- Κολυμβητήριο

13030,97

10728,65

10.629,57 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α 1:

-Τα  ΚΑΕΚ είναι επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με αγωγή για διόρθωση των ΚΑΕΚ 280550402001-280550402002-280550402003-280550402004-280550402005-280550402006-280550402007-280550402008 που εμφανίζονται  με  ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι ο Δήμος Κορινθίων για πολλές δεκαετίες κάνουν χρήση του συγκεκριμένου χώρου αλλά και έχει προκύψει από εφαρμογή του σχεδίου πόλης στο παρελθόν

 

Α/Α 2:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γίνει δικαστική  παρέμβαση με αγωγή για διόρθωση του ΚΑΕΚ που εμφανίζεται  με  ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο δεδομένου ότι ο χώρος παραχωρήθηκε στο Δήμο, ο οποίος έχει αναλάβει  την διαχείριση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου, του κολυμβητηρίου και των λοιπών εγκ/σεων τένις κλπ

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/370/2016.-

Leave a Comment