Απόφαση αριθμ. 30/366/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 366η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή τις αριθμ. 259/2015 και 369/2015 αποφάσεις της περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, με τις οποίες ορίστηκε η δικηγόρος κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα για το χειρισμό υπόθεσης που αφορούσε την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 343/2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία «EUROFARMA A.E. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» κατά Δήμου Κορινθίων.

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρας, με την οποία ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την απαιτούμενη επίδοση της με αριθμό 488/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε επί της ως άνω αναφερομένης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

  Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα παραλάβει και θα επιδώσει εμπρόθεσμα την ως άνω απόφαση Ειρηνοδικείου και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης-Αλεξάνδρα Ψυρρή.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης-Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 488/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, το οποίο θα παραλάβει, κατόπιν συνεργασίας και συνεννοήσεως, από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα, Αδειμάντου 53, Κόρινθος, τηλ. 27410 20206 και 6944 915300.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή-εταιρείας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/366/2016.-

Leave a Comment