Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 14-12-2016

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 51271

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

               Εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των: ν. 4412/2016, άρθρων 80-110 ν. 3669/2008, ν. 4314/2014 και του ν. 3614/2007 και του ν. 3614/2007, ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59, ν. 4270/2014 όπως ισχύει, ν. 4250/2014 και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010, ν. 4129/2013, του άρθρου 26 του ν.4024/2011, ν. 4013/2011, ν. 3861/2010, ν. 3548/2007, (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 όπως ισχύει, ΠΔ 609/85, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, ΠΔ 171/87 και Ν.3263/04, Ν.3548/2007, Ν.3669/08 και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 12η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

   Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ και Πόρους Δήμου.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα και δραστηριοποιούνται στο ΜΕΕΠ, στην  (Α2+Α2), 1η τάξη και άνω για  έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.065,00 ευρώ.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος, πληροφορίες: κ. Μ. Καραγιώργου  τηλ. 27413 62819).

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment