Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 15-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 51467

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού μελέτης 4.995,96€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δύο ανελκυστήρες στο Δημοτικό Μέγαρο Κορίνθου (Κολιάτσου 32, ΤΚ. 20131, Κόρινθος) και Ένας ανελκυστήρας στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Τενέας (Χιλιομόδι).

 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις: του Ν.4412/2016, του Ν. 3463 /2006 ,του N.3852/04.06.2010,των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008,του ν. 4278/2014 (Α΄157), της ΚΥΑ Π1/2380 /18.12.2012, του N. 3861/10, τoυ N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74,του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), του Ν. 4013/2011, του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), της οδηγίας 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Β.Δ υπ’ αριθ. 890 της 19/15 Δεκ. 1968 (ΦΕΚ 311Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ’ αριθ. 37/1966 και 310/1967 Β.Δ/των καθώς και της απόφασης υπ’ αριθ.18173/30-8-88 των συναρμοδίων υπουργών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 664Β΄/9-9-88 και αφορά την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, της Κ.Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ.470Β΄) και (Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α 145) από 01.01.2017. Επίσης οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα μητρώα περιφερειακών ενοτήτων στην κατηγορία/ιες έργου του άρθρου 20 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκαστεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Το δημοπρατούμενο έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και αφορά στη συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα όταν παρουσιάζεται ανάγκη συντήρησης των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2604/Β/2008.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, κτίριο παλιού Σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, πληροφορίες κ.Καραγιώργου Μαρία, τηλ. 27413 62819) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment