Απόφαση αριθμ. 31/386/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Καμπούρης Χ.(αντί Παππά  Αντ.), 7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)  Κορδώσης Χρ., 2) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 386η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41094/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό  41094/2016 αιτημά του  ο κ. Δόσχορης Ιωάννης του Μιχαήλ, ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% των γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0625006 στο ΚΧ.828 και με αρ.κτ. 0628003 έναντι ΚΧ.828 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και α)μετά την κύρωση της με αρ.133459/49812/2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 10/2015 Διορθωτική Πράξη της Πράξης Εφαρμογής της με αρ. Πρωτ. 3920/2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του σχεδίου Πόλεως της πόλης της Κορίνθου και β) κατόπιν της  με αρ.55637/20642/2016 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 2/2016 Διορθωτική Πράξη της με αρ. Πρωτ. 66264/2012 απόφασης του ιδίου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε. ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για την αποζημίωσή γης εμβαδού Ε=609,57τμ σύμφωνα με τις αξίες γης που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις του.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013 καθώς και στο πρακτικό 1/2016 της ίδιας επιτροπής.

Επειδή ο αιτών είναι σύμφωνος να αποζημιωθεί με τις αξίες γης και επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων αλλά και τα Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτούντα:

α) για το έλλειμμα γης των 609,57τμ και επειδή αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το εμβαδόν της αρτιότητας των 400τμ και σύμφωνα με την 52905/2015 εισήγηση μας στην Οικονομική Επιτροπή και κατ’ επέκταση την 82/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων εκτιμάται ότι το ακίνητο θα πρέπει να αποζημιωθεί με αξία 120€/τμ έως τα 400τμ και μειωμένο κατά 10% ή αλλιώς με 108€/τμ για το υπόλοιπο δηλαδή με το ποσό των 400τμ*120€/τμ +209,57τμ*108€/τμ= 70.633,56 €

β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με  15.385,90 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0628003

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

40,00 μ.μ

ΚΑΛΗ

15 €/μμ

600,00

 

 

5875,9

 

 

100,00%

 

 

5.875,90

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΕΣ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ

0,16 κ.μ

ΚΑΛΗ

185 €/κμ

29,60

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΚΑΜΑΡΑ

1,22κ.μ.

ΚΑΛΗ

185 €/κμ

225,70

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1 τεμάχιο

ΚΑΛΗ

60 €/τεμ

60,00

ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (2,00 x 1,95)

3,90 τ.μ.

ΚΑΛΗ

65 €/τμ

253,50

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ – ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

4,50 τ.μ.

ΚΑΛΗ

70 €/τμ

315,00

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ πάχους 10 εκ. μετά ΟΠΛΙΣΜΟΥ

95τ.μ.

ΚΑΛΗ

13,60 €/τμ

1292,00

ΜΑΝΔΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ με θεμέλιο  10,30μ* 0,20μ * Η1,25μ

2,58κ.μ.

ΚΑΛΗ

 

185 €/κμ

477,30

ΚΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

60 τεμ.

ΜΕΓΑΛΑ

35 €/τεμ

2100,00

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

1

ΜΕΓΑΛΟΣ

260 €/τεμ

260,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ

105,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

6

ΜΙΚΡΕΣ

10 €/τεμ

60,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ (ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΕΣ)

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

33,90 €/τεμ

67,80

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

2

ΜΕΓΑΛΑ

15 €/τεμ

30,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0628003

ΕΛΙΕΣ

41

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ

8610,00

9510,00

100,00%

9.510,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

60,00 μ.μ

ΚΑΛΗ

15  €/μμ

900,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή του κου Δόσχορη Ιωάννη βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε  (70.633,56+15.385,90) 86.019,46 €.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου, την γνωμοδότηση αυτού και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

1.      Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 41094 / 2016 αίτηση Δόσχορη Ιωάννη

2.      Φωτ/φο Διορθωτικού (α.α.2/2016) Πίνακα αποζημίωσης επικειμένων σελ. 166-1 & 173-1

3.      Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013 & 1/2016

4.      Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής (α.α.10 / 2015)

5.      Φωτ/φο Γνωμοδότηση δικηγόρου, Εισήγηση υπηρεσίας , 82 /2016 Απόφαση Δ.Σ. Κορινθίων

 

     Ο Πρόεδρος στην συνέχεια λέει πως επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού,  όπως επίσης να οριστεί  πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει γραπτώς  για το ως άνω αναφερόμενο αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο  Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασίλειου, διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Α-. Παραπέμπει το θέμα του αναφερόμενου στο ιστορικό της παρούσης αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων  με εξώδικο συμβιβασμό του κ.Δόσχορη Ιωάννη του Μιχαήλ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, λόγω του ότι το ποσό του συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.000,00€.  

  Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει γραπτώς προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για το  αναφερόμενο  στο ιστορικό της παρούσης αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων  με εξώδικο συμβιβασμό του κ.Δόσχορη Ιωάννη του Μιχαήλ, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου”,  των  γεωτεμαχίων  ιδιοκτησίας του  με αρ. κτ. 0625006 στο ΚΧ.828 και με αρ.κτ. 0628003 έναντι ΚΧ.828 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”,  με προτεινόμενες από αυτόν αξίες: α) για την αποζημίωσή γης, σύμφωνα με τις αξίες γης που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις του και β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων  σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013 καθώς και στο πρακτικό 1/2016 της ίδιας επιτροπής.

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/386/2016.-

Leave a Comment