Απόφαση αριθμ. 32/399/2016

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-11-2016

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:23 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 48602/25-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv  παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος,  Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΗ 399η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 21/255/2016 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991 – η 16-09-2016.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 22/261/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της αριθμ. 31773/02-08-2016 σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση.  Ακολούθως, με την αριθμ. 27/329/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 22-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., διότι δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., οι οποίες ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Με την αριθμ. 27/330/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-10-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκε στο σύνολό της η από 29-09-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., και ορίστηκε η εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ως μοναδική εναπομένουσα κατόπιν της από 06-10-2016 έγγραφης απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε..  Με την αριθμ. 31/378/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-10-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. στον ως άνω διαγωνισμό μόνο ως προς τα είδη της Ομάδας Δ΄, διότι το προσφερόμενο είδος με α/α στη σχετική μελέτη 9 «Σαμπουάν συσκ. 400ml» δεν ήταν σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και έγινε δεκτή η προσφορά της ως άνω εταιρείας ως προς τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄, η οποία ορίστηκε να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.  Τέλος, με την αριθμ. 31/379/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-11-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  απορρίφθηκε η από 16-11-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390) κατά του από 18-10-2016 πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού ως εκπρόθεσμη κι ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε το περιεχόμενό της.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-11-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού περί αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με το οποίο η οικονομική προσφορά της μοναδικής εναπομένουσας εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390) γίνεται αποδεκτή και αναλυτικά έχει ως εξής:

 

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά τεμ. (€)

Προσφε-ρόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

Προσφερόμενη τιμή

Σύνολο ανά είδος βάσει τιμών μελέτης

Σύνολο ανά είδος βάσει προσφερομένων τιμών

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

 ΟΜΑΔΑ Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

67362

3,5

1

3,47

235.767,00

233.409,33

 

56.018,24

2

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

66000

1,14

1

1,13

75.240,00

74.487,60

9.683,39

 

3

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

46260

1,75

0

1,75

80.955,00

80.955,00

10.524,15

 

 

Σύνολο Ομάδας Α

 

 

 

 

391.962,00

388.851,93

20.207,54

56.018,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκ.1lt.

46260

3,64

1

3,60

168.386,40

166.702,54

21.671,33

 

2

ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ

56130

0,67

0,67

37.607,10

37.607,10

4.888,92

 

3

ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ

63120

0,64

0,64

40.396,80

40.396,80

5.251,58

 

4

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  400GR

47700

2,6

2,60

124.020,00

124.020,00

16.122,60

 

5

ΖΑΧΑΡΗ συσκ.1κιλού

46260

0,67

0,67

30.994,20

30.994,20

 

7.438,61

6

ΖΥΜΑΡΙΚΑ συσκ. 500Γρ

71550

0,86

0,85

61.533,00

60.817,50

7.906,28

 

7

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκ.500γρ.

30840

0,85

0,85

26.214,00

26.214,00

 

6.291,36

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ συσκ.410ml.

100602

0,57

0,57

57.343,14

57.343,14

7.454,61

 

 

Σύνολο Ομάδας Β

 

 

 

 

546.494,64

544.095,28

63.295,32

13.729,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

1

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ συσκ.300γρ

1488

3,92

3,70

5.832,96

5.505,60

715,73

 

2

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ  2ης βρεφικής ηλικίας συσκ.800γρ

738

11,69

11,65

8.627,22

8.597,70

1.117,70

 

 

Σύνολο Ομάδας Γ

 

 

 

 

14.460,18

14.103,30

1.833,43

0,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

952.916,82

947.050,51

85.336,29

69.748,21

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ ΠΡΟ ΦΠΑ

947.050,51

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 13%

85.336,29

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

69.748,21

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ

1.102.135,00

 

 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας των προαναφερομένων ειδών στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.102.135,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι η προσφορά της θεωρείται συμφέρουσα, συγκρινόμενη με ανάλογες συμβάσεις για ίδια είδη του Δήμου Κορινθίων με τον ίδιο προμηθευτή (από 22-06-2016 σύμβαση με ΑΔΑ: Ω35ΥΩΛ7-Θ0Β).

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 23-11-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και την κατακύρωση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών των Ομάδων Α, Β και Γ της σχετικής μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.102.135,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Όσον αφορά τα είδη της Ομάδας Δ της σχετικής μελέτης, για τα οποία η προσφορά της ως άνω εταιρείας απορρίφθηκε, ο διαγωνισμός είναι άγονος κι ο Πρόεδρος προτείνει την επανάληψή του.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 23-11-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991).

  Β.- Κατακυρώνει την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 43390) (Σολωμός Κορινθίας, τηλ. 27410 33700, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, για τα είδη των Ομάδων Α – Είδη Κρεοπωλείου, Β – Είδη Παντοπωλείου και Γ – Παιδικές Τροφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά, με συνολικό ποσό προσφοράς τα ένα εκατομμύριο εκατόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (1.102.135,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% αναλόγως των ειδών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-11-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2016 και είναι εγγεγραμμένη στην πίστωση με ΚΑ 60/6481.0001 και τίτλο «ΤΕΒΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016, Α.Μ. 47/2016» ποσού 1.289.842,58 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2016 (Α.Ο.Ε. 20/222/2016, Π.Α.Υ. 790/2016).

  Γ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Δ – Είδη Υλικής Συνδρομής της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, διότι η υποβληθείσα προσφορά της ως άνω εταιρείας για τα είδη της ομάδος αυτής απορρίφθηκε.

  Δ.- Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας Δ – Είδη Υλικής Συνδρομής της αρ. 47/2016 μελέτης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, του οποίου οι όροι διακήρυξης  θα επανακαθοριστούν με νεότερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/399/2016.-

 

Επισυνάπτεται το από 23-11-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ.5

 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)
»

 

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 03/31/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 26991 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31773/02-8-2016 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1.        Γιαβάση Άννα ,           

2.        Σαββανού Ελένη,        

3.        Σούκουλης Αντώνιος,  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 31773/2016 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Korinthian Palace Catering A.E.

43390/16-9-2016, 12:38:34

 

Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση του προμηθευτή έγινε στις 11:14 π.μ.  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή και εφόσον διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:

 

Α. Δέχεται την προσφορά της Korinthian Palace Catering A.E.της οποίας η οικονομική προσφορά αναλυτικά έχει ως εξής:

 


 

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά τεμ. (€)

Προσφε-ρόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

Προσφερόμενη τιμή

Σύνολο ανά είδος βάσει τιμών μελέτης

Σύνολο ανά είδος βάσει προσφερομένων τιμών

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

 ΟΜΑΔΑ Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ συσκ 500γρ

67362

3,5

1

3,47

235.767,00

233.409,33

 

56.018,24

2

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ συσκ. 500γρ

66000

1,14

1

1,13

75.240,00

74.487,60

9.683,39

 

3

ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ συσκ. 1,500γρ.

46260

1,75

0

1,75

80.955,00

80.955,00

10.524,15

 

 

Σύνολο Ομάδας Α

 

 

 

 

391.962,00

388.851,93

20.207,54

56.018,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκ.1lt.

46260

3,64

1

3,60

168.386,40

166.702,54

21.671,33

 

2

ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ

56130

0,67

0,67

37.607,10

37.607,10

4.888,92

 

3

ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ

63120

0,64

0,64

40.396,80

40.396,80

5.251,58

 

4

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  400GR

47700

2,6

2,60

124.020,00

124.020,00

16.122,60

 

5

ΖΑΧΑΡΗ συσκ.1κιλού

46260

0,67

0,67

30.994,20

30.994,20

 

7.438,61

6

ΖΥΜΑΡΙΚΑ συσκ. 500Γρ

71550

0,86

0,85

61.533,00

60.817,50

7.906,28

 

7

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ συσκ.500γρ.

30840

0,85

0,85

26.214,00

26.214,00

 

6.291,36

8

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ συσκ.410ml.

100602

0,57

0,57

57.343,14

57.343,14

7.454,61

 

 

Σύνολο Ομάδας Β

 

 

 

 

546.494,64

544.095,28

63.295,32

13.729,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

1

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ συσκ.300γρ

1488

3,92

3,70

5.832,96

5.505,60

715,73

 

2

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ  2ης βρεφικής ηλικίας συσκ.800γρ

738

11,69

11,65

8.627,22

8.597,70

1.117,70

 

 

Σύνολο Ομάδας Γ

 

 

 

 

14.460,18

14.103,30

1.833,43

0,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

952.916,82

947.050,51

85.336,29

69.748,21

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ ΠΡΟ ΦΠΑ

947.050,51

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 13%

85.336,29

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

69.748,21

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ

1.102.135,00

 

 

 

 Β. Λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα π ρ ο τ ε ί ν ε ι προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας των προαναφερόμενων ειδών στον παραπάνω συμμετέχοντα, γιατί η προσφορά του θεωρείται συμφέρουσα, συγκρινόμενη με ανάλογες συμβάσεις για ίδια είδη του Δήμου Κορινθίων με τον ίδιο προμηθευτή (Σύμβαση από 22-06-2016, ΑΔΑ:Ω35ΥΩΛ7-Θ0Β)

Η συνολική προσφερόμενη δαπάνη είναι: 1.102.135,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%).

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε πρακτικό της με ημερομηνία 23-11-2016 σε δύο αντίγραφα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                          ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ                         ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

Leave a Comment