Απόφαση αριθμ. 30/351/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 351η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προσφυγών του Δήμου Κορινθίων κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις αριθμ. 142549/07-10-2016 και 142497/07-10-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις ακυρώνονται οι αριθμ. 23/273/2016 και 23/274/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί αιτημάτων κ. Ζαμπέτας Φ. Αρμένη για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και δικαστικό συμβιβασμό.  Ακολούθως λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει ο Δήμος να ασκήσει προσφυγές κατά των ως άνω αναφερομένων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 3463/2006.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις σχετικές αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής με τον φάκελο της υπόθεσης Ζ. Αρμένη, την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 151 του Ν. 3463/2006

                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Την άσκηση προσφυγής από το Δήμο Κορινθίων προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά των αριθμ. 142549/07-10-2016 και 142497/07-10-2016  αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τις οποίες ακυρώνονται οι αριθμ. 23/273/2016 και 23/274/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα περί δικαστικών συμβιβασμών σε δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης οφειλών, κατόπιν αιτημάτων της κ. Ζαμπέτας Φ. Αρμένη για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και δικαστικό συμβιβασμό.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/351/2016.-

Leave a Comment