Απόφαση αριθμ. 30/365/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 365η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι στις 30-11-2016 εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό καταχώρησης 1/7-11-2014 αίτηση αναίρεσης του Δήμου Κορινθίων κατά της Ελένης Λέκκα για την αναίρεση της με αριθμό 54/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης-προσφυγής της Ελένης Λέκκα κατά της Ν.Α. Κορινθίας και του πρώην Δήμου Σαρωνικού για την ακύρωση σιωπηρής απόρριψης αιτήσεών της για άρση-ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  Η ως άνω αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε για λογαριασμό του Δήμου από τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, η οποία εκπροσωπούσε το Δήμο Κορινθίων δυνάμει της με αριθμό 18/368/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

  Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 30-11-2016 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ως άνω αναφερόμενη αίτηση αναίρεσης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, η οποία παραστάθηκε εκπροσωπώντας το Δήμο και πρωτόδικα.  Επιπλέον θα η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει την άσκηση της από 03-11-2014 και με αριθμό κατάθεσης 4073/2014 αίτησης αναιρέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της Ελένης Λέκκα του Παναγιώτη, και την κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ στις 07-10-2016 του από 07-10-2016 έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Κορινθίων για την παραπάνω υπόθεση, που υπογράφονται από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Βαρβάρα Γιαλού.

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 30-11-2016 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στη συζήτηση της από 03-11-2014 και με αριθμό καταθέσεως 4073/2014 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της Ελένης Λέκκα του Παναγιώτη, με την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ΄ αριθμ. 54/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  Επιπλέον εγκρίνει την άσκηση της άνω από 03-11-2014 και με αριθμό κατάθεσης 4073/2014 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της Ελένης Λέκκα του Παναγιώτη και την κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ στις 07-10-2016 του από 07-10-2016 εγγράφου υπομνήματος του Δήμου Κορινθίων για την παραπάνω υπόθεση, που υπογράφονται από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Βαρβάρα Γιαλού.

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/365/2016.-

Leave a Comment