Απόφαση αριθμ. 25/319/2016

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-09-2016

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 38968/23-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 319η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις αριθμ. 130302/15-09-2016 και 122057/15-09-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες ακυρώνονται οι αριθμ. 15/156/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου και αριθμ. 113/2016 και 226/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κορινθίων και περί καθορισμού επιβολής τελών σε κοινόχρηστους χώρους, περίπτερα κ.α. και καθορισμός δόσεων, αντίστοιχα.  Ακολούθως λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει ο Δήμος να ασκήσει προσφυγές κατά των ως άνω αναφερομένων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 3463/2006.   Για το λόγο αυτό είτε θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για να συντάξει τις απαιτούμενες προσφυγές, είτε θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να συντάξουν οι ίδιες τις προσφυγές.

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, λέει πως θεωρεί ότι πρόκειται για ένα υπηρεσιακό ζήτημα και πως δεν απαιτείται ο ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη των ως άνω προσφυγών, τις οποίες θα πρέπει να συντάξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

  Ο Πρόεδρος λέει πως συμφωνεί με τον κ. Σταυρέλη και προτείνει να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για τα ως άνω ζητήματα και την άσκηση προσφυγών του Δήμου κατά των ως άνω αναφερομένων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, τις οποίες προσφυγές θα συντάξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις σχετικές αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου με τους αντίστοιχους φακέλους των υποθέσεων, την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 151 του Ν. 3463/2006 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος  του κ. Πανταζή Βασ.  διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία  με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

   Α.- Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων για τη σύνταξη προσφυγών κατά των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσης αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, διότι το ζήτημα είναι υπηρεσιακό, και ορίζει την σύνταξη των απαιτούμενων ως άνω προσφυγών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.

  Β.- Την άσκηση προσφυγής από το Δήμο Κορινθίων προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της αριθμ. 130302/15-09-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απορρίπτεται η αριθμ. 15/156/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Κορινθίων περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου.

  Γ.- Την άσκηση προσφυγής από το Δήμο Κορινθίων προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της αριθμ. 122057/15-09-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απορρίπτονται οι αριθμ. 113/2016 και 226/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κορινθίων και περί καθορισμού επιβολής τελών σε κοινόχρηστους χώρους, περίπτερα κ.α. και καθορισμός δόσεων, αντίστοιχα.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/319/2016.-

Leave a Comment