Απόφαση αριθμ. 28/345/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-10-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 43515/21-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτη Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 345η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αρ. 17/210/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα με εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταχώρηση στο Κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου απαλλοτριωμένου τμήματος γης στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» και συγκεκριμένα γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0625008 (ΚΑΕΚ 280555913010) & αρ. κτ. 0625023 (ΚΑΕΚ28055 6003005) που βρίσκονται στα ΟΤ 832, 834 & Κ.Χ. 831, 833 ιδιοκτησίας (προ απαλλοτρίωσης) Παραδείση Κωνσταντίνου του Δημοσθένη.  Κατόπιν ενημερωτικού σημειώματος της πληρεξούσιας δικηγόρου για την πορεία της υπόθεσης και προκειμένου για την ολοκλήρωσή της και την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα: α)να καταθέσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 2664/1998, του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ο Δήμος Κορινθίων θα αιτείται τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών του με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006, με το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010 και ειδικά την μεταβολή του κοινού ορίου της ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 με το ακίνητο με όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010, ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση και τη μεταβολή του κοινού ορίου της ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ: 280555913006 με το όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010 ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση, ώστε να αφαιρεθούν από το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010, ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση, τα τ.μ. της αποζημίωσης, που έχει ήδη λάβει ο Κων. Παραδείσης από το Δήμο Κορινθίων και να ενσωματωθούν στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006 του Δήμου Κορινθίων, έτσι όπως προβλέπεται από το σχέδιο επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα του Δήμου Κορινθίων και αποτυπώνεται στο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη, β)να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να φέρει εις πέρας την ανωτέρω εντολή του καθώς και σε όλες εκείνες, που αναφέρονται στο άρθρο 19 Ν. 2664/1998 και γ)σε περίπτωση εκδόσεως αρνητικής αποφάσεως από την κ. Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Α΄ Κορίνθου επί της αιτήσεως αυτής ή σε περίπτωση μη εκδόσεως καθόλου αποφάσεως επ’ αυτής, να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Δικαστή προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2γ και δ Ν. 2664/1998, προκειμένου να επέλθει η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή, η οποία αποτυπώνεται στο άνω διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και να διορθωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006 με το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνας – Ιωάννας.

  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με εντολή να προβεί η υπηρεσία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνταχθεί το απαιτούμενο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και να αποτυπωθεί η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή για τα ως άνω αναφερόμενα γεωτεμάχια.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή:

α)να καταθέσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Α΄ Κορίνθου αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του άρθρου 19 παρ. 2 Ν. 2664/1998, του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ο Δήμος Κορινθίων θα αιτείται τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών του με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006, με το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010 και ειδικά την μεταβολή του κοινού ορίου της ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 με το ακίνητο με όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010, ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση και τη μεταβολή του κοινού ορίου της ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ: 280555913006 με το όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010 ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση, ώστε να αφαιρεθούν από το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010, ιδιοκτησίας Κων. Παραδείση, τα τ.μ. της αποζημίωσης, που έχει ήδη λάβει ο Κων. Παραδείσης από το Δήμο Κορινθίων και να ενσωματωθούν στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006 του Δήμου Κορινθίων, έτσι όπως προβλέπεται από το σχέδιο επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα του Δήμου Κορινθίων και αποτυπώνεται στο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη,

β)να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να φέρει εις πέρας την ανωτέρω εντολή του καθώς και σε όλες εκείνες, που αναφέρονται στο άρθρο 19 Ν. 2664/1998,

γ)σε περίπτωση εκδόσεως αρνητικής αποφάσεως από την κ. Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Α΄ Κορίνθου επί της αιτήσεως αυτής ή σε περίπτωση μη εκδόσεως καθόλου αποφάσεως επ’ αυτής, να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Δικαστή προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2γ και δ Ν. 2664/1998, προκειμένου να επέλθει η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή, η οποία αποτυπώνεται στο άνω διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και να διορθωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ: 28055ΕΚ00024 και 280555913006 με το ακίνητο με ΚΑΕΚ: 280555913010,

και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

  Β.- Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων και ορίζεται να προβεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνταχθεί το απαιτούμενο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και να αποτυπωθεί η αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή για τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης γεωτεμάχια.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/345/2016.-

Leave a Comment