Απόφαση αριθμ. 27/337/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 337η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»   λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι επί της από 22-02-2005 αγωγής των Δημητρίου Κορδώση και λοιπών (σύνολο 17) κατά του πρώην Δήμου Τενέας κ.λπ. και της παρεμπίπτουσας αγωγής της εταιρείας «Λαρσινός Ανώνυμη Εταιρεία» κατά του πρώην Δήμου Τενέας, εκδόθηκε η αριθμ. 121/2008 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία απέρριψε τις ως άνω αγωγές και καταδίκασε τους ενάγοντες στην καταβολή δικαστικών εξόδων των εναγομένων.

Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί επί σκοπώ είσπραξης των δικαστικών εξόδων που αναλογούν στο Δήμο Κορινθίων δυνάμει της αρ. 121/2008 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθώς και πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Δήμου, θα ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες επιδόσεις των σχετικών εγγράφων.     Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γαρούφη Βασιλείου, του δικαστικού επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα και των δικαστικών επιμελητών Κορίνθου κ.κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας και Κυδωνάκη Στυλιανού, εταίρου της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Καραμαλίκη Μαρίας, διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Α.-      Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γαρούφη Βασίλειο, στον οποίο δίνει εντολή να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί επί σκοπώ είσπραξης των δικαστικών εξόδων που αναλογούν στο Δήμο Κορινθίων δυνάμει της με αριθμό 121/2008 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 Β.-      Ορίζει πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές του Δήμου Κορινθίων ως εξής:

  -Το δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα, στον οποίο δίνει εντολή σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Δήμου κ. Γαρούφη να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες επιδόσεις των σχετικών για την είσπραξη της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης εγγράφων στις κ.κ. Βασιλική Κορδώση του Ευθυμίου και Μαρίνα Κορδώση του Ευθυμίου.

  -Τη δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Δήμου κ. Γαρούφη να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες επιδόσεις των σχετικών για την είσπραξη της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης εγγράφων στους κ.κ. Δημήτριο Κορδώση του Χρήστου, Δημήτριο Κορδώση του Νικολάου, Ευάγγελο Κορδώση του Νικολάου, Μιχαήλ Κορδώση του Νικολάου, Χρήστο Κορδώση του Νικολάου, Αναστασία χήρα Ευθυμίου Κορδώση το γένος Μάρκου και Βασιλικής Μπούρα, Νικόλαο Σινάνο του Δημητρίου και Βασίλειο Ηλία του Ευθυμίου.

  -Το δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Δήμου κ. Γαρούφη να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες επιδόσεις των σχετικών για την είσπραξη της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης εγγράφων στους κ.κ. Γεώργιο Κορδώση του Νικολάου, Παναγιώτη Κορδώση του Στυλιανού, Παναγιώτη Κορδώση του Αχιλλέως, Στέφανο Κορδώση του Μιχαήλ, Γεώργιο Σκούπα του Χρήστου, Βασιλική Κορδώση του Γεωργίου, Παναγιώτη Κορδώση του Χρήστου και στην εταιρεία με την επωνυμία «Λαρσινός Ανώνυμη Εταιρεία».

 

    Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

    Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/337/2016.-

Leave a Comment