Απόφαση αριθμ. 24/289/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 289η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και 11ε του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ο Προεδρεύων προτείνει τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 ως εξής:

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3,

3. Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό, κλάδου ΤΕ.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Μπολέτη Γεώργιο, Πολ. Μηχ.  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

3.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

2.Μαραγκάκης Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

3.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Χωραταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της τεχνικής υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Συγκρoτεί επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 ως εξής:

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3,

3. Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό, κλάδου ΤΕ.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Μπολέτη Γεώργιο, Πολ. Μηχ.  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

3.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5.

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

2.Μαραγκάκης Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

3.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής περιγράφονται στο σημείο η της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/289/2016.-

Leave a Comment