Απόφαση αριθμ. 28/340/2016

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-10-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 43515/21-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτη Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 340η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

    

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

     Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) τις υπ΄αριθ. 4/47/2016, 5/78/2016, 6/123/2016,  7/144/2016, 8/158/2016,  9/175/2016, 11/212/2016, 14/248/2016, 16/275/2016, 17/289/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την αριθ. 50/2015 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που αφορά απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με αρ.κτ.373 στο Κ.Φ. 213 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Αγ.Γεωργίου”, του Δήμου Κορινθίων.

972/2016

60Ξ0ΩΛ7-ΝΕΞ

300,00

35

6262.0004

Κλάδεμα ψηλών δέντρων, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 27/2015.

973/2016

6ΒΣ0ΩΛ7-6Ν2

4.000,00

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΓΑΡΟΥΦΗΣ” για παράσταση  στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου,αναβολές και διακοπές στην υπεράσπιση του Αντιδημάρχου καθαριότητας Χρήστου Μελέτη.

974/2016

70Σ5ΩΛ7-ΣΥ3

761,36

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ” για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο ως συνήγορος υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Βατουσιάδη Νικόλαου.

975/2016

ΩΜΘΒΩΛ7-Λ4Μ

145,08

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ” για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και κατάθεση υπομνήματος κατά της συζήτησης απο 27/08/2007 αγωγή της Ελένης Τσάλη κ.λ.π

976/2016

Ω6ΕΚΩΛ7-Μ12

196,76

00

6111.0001

Αμοιβή της  Δικηγόρου ” ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ” για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου κατά της συζήτησης  αγωγής “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΒΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΙΑ”   ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

977/2016

73ΤΥΩΛ7-Α09

79,36

00

6111.0001

Αμοιβή της  Δικηγόρου ” ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΔΗΜ.ΜΗΤΣΟΥΛΑ  ” για  κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου   ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

978/2016

7ΜΜ6ΩΛ7-Τ4Ε

139,00

00

6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΚΩΝ/ΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ  ” για παράσταση και κατάθεση προτάσεων στο Πενταμελές Εφετείο Ναυπλίου κατά της “ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι.ΤΙΜΟΛΕΩΝ-ΓΚΙΚΑΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”    ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου

979/2016

ΩΨΓΟΩΛ7-899

527,08

00

6111.0001

Αμοιβή της  Δικηγόρου ” ΑΓΛΑΙΑ Θ.ΘΩΜΑΙΔΟΥ  ” για δυο γνωμοδοτήσεις εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων.

980/2016

ΨΦΒ0ΩΛ7-109

198,40

00

6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΔΗΜΗΤΡΑ Γ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ” για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου κατά της “EUROFARMA AE”  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.

981/2016

68ΒΖΩΛ7-176

238,08

00

 

6113.0001

Αμοιβές μεταφραστών

982/2016

7Ω9ΩΩΛ7-4Σ1

136,40

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου ” ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος των κκ.Θωμάκη Αγγελικής κ.λπ περί εξώδικου συμβιβασμού.

983/2016

7ΕΩΜΩΛ7-Η2Π

297,60

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ” για κατάθεση & σύνταξη αίτησης αντικατάστασης συμβολαιογράφου στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου.

984/2016

6ΠΤΛΩΛ7-1ΒΥ

110,36

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με αρ.κτ. 0613008 στο Κ.Χ. 852 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”, του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αρ. 82/2016 Απόφαση Εφετείου Ναυπλίου.

985/2016

61ΠΕΩΛ7-33Α

8.483,40

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου , σύμφωνα με την αρ. 82/2016 Απόφαση Εφετείου Ναυπλίου, που αφορά αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με αρ.κτ. 0613008 στο Κ.Χ. 852 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”, του Δήμου Κορινθίων.

986/2016

75ΩΞΩΛ7-ΛΡΦ

612,08

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με την αρ. 9/2014 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που αφορά αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με αρ.κτ. 0613008 στο Κ.Χ. 852 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”, του Δήμου Κορινθίων.

987/2016

6299ΩΛ7-ΒΓΒ

500,00

35

6692.0002

Προμήθεια φυτών Δ.Ε. Κορίνθου.

988/2016

ΨΟ8ΖΩΛ7-ΒΣΝ

135,60

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη.

989/2016

7ΦΩΖΩΛ7-ΤΔΑ

124,00

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. Προμήθεια λιπαντικών, έτους 2016, Κατεπείγον.

990/2016

71ΒΖΩΛ7-Υ1Γ

22.182,21

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων. Προμήθεια λιπαντικών έτους 2016, Κατεπείγον.

991/2016

Ω910ΩΛ7-Κ5Ι

1.896,71

10

6142.0002

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

992/2016

 79ΩΧΩΛ7-6Ξ8

73,00

10

6142.0003

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

993/2016

ΩΧΦΣΩΛ7-ΗΚΓ

73,00

30

7326.0033

1η Σ.Σ. του έργου “Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Δ.Δ. Σολομού κ΄Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου”[Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2016].

994/2016

Ψ74ΘΩΛ7-ΡΑΖ

214.727,35

10

6142.0004

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015

995/2016

6Α06ΩΛ7-ΙΩΜ

12.500,00

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

996/2016

ΩΨΖΝΩΛ7-ΙΦΦ

6891,92

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

997/2016

7ΛΨΟΩΛ7-Β90

744

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού(ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ )

998/2016

7ΓΨΦΩΛ7-0ΟΞ

248

30

6261.0017

“Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου”(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

999/2016

729ΓΩΛ7-0ΩΔ

1364

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου

1000/2016

ΩΥΒΘΩΛ7-7ΛΩ

930

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου

1001/2016

6Δ5ΔΩΛ7-Ω50

1054

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου

1002/2016

Ω04ΝΩΛ7-7ΥΘ

620

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

1003/2016

ΨΠ30ΩΛ7-Ο4Λ

1116

20

 6611.0001

Προμήθεια αφισών, αυτοκόλλητων κλπ για την ενημέρωση συλλογής οργανικών αστικών απορριμμάτων

 

 

1004/2016

 

 

6Λ3ΓΩΛ7-9Ω9

558

 

10

 6691.0001

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

1005/2016

6ΜΨΤΩΛ7-1Χ0

2852

 

0

 6495.0001

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

1006/2016

Ω393ΩΛ7-ΡΧ2

900

 

               

 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/340/2016.-

Leave a Comment