Απόφαση αριθμ. 33/407/2016

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-12-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 50696/09-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv  παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

     Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ 407η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) τις υπ΄αριθ. 4/47/2016, 5/78/2016, 6/123/2016,  7/144/2016, 8/158/2016,  9/175/2016, 11/212/2016, 14/248/2016, 16/275/2016, 17/289/2016, 19/330/2016, 20/344/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ

00

 

6451.0001

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

1090/2016

6ΘΕΦΩΛ7-4ΦΣ

900,00

10

6265.0003

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση- επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου.

1091/2016

Ψ96ΛΩΛ7-Ψ5Ω

480,00

30

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών.

1092/2016

ΩΣΦ6ΩΛ7-ΚΝΦ

220,00

35

7132.0005

Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ ) – Ελκόμενου Κλαδοτεμαχιστή για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).

1093/2016

Ω15ΓΩΛ7-4ΩΚ

24.800,00

30

7133.0001

Προμήθεια επίπλων και σκευών [προμήθεια συστήματος ραφιέρων αρχειοθέτησης].

1094/2016

Ω5Θ9ΩΛ7-Α31

20.800,00

00

 

6718.0027

Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)

1095/2016

Ω817ΩΛ7-Ψ0Α

5.402,15

00

 

6521.0001

Τόκοι δανείων εσωτερικού

1096/2016

7ΔΣ9ΩΛ7-Α06

6.200,00

00

 

8231.0011

Τ.Π.Δ.Υ

1097/2016

ΩΔΝΩΩΛ7-7ΜΘ

3.000,00

0

8242.0013

Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

1098/2016

6ΡΕΠΩΛ7-ΣΔ1

10.000,00

30

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

1102/2016

7ΤΘ8ΩΛ7-ΕΕΜ

1000

 

20

6051.0008

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)

1101/2016

Ω0ΙΡΩΛ7-5Υ0

150,00

35

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

1100/2016

684ΩΩΛ7-ΤΚ3

4.000,00

15

6051.0005

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1099/2016

6ΤΓ2ΩΛ7-Ι67

100,00

45

7336.0006

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού, ΑΜ 50/2016.

1103/2016

7Γ5ΔΩΛ7-ΟΞ7

35.000,00

10

6321.0001

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1104/2016

6ΗΕΝΩΛ7-Β11

2.000,00

20

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1105/2016

Ω4Τ1ΩΛ7-ΦΜ3

7.000,00

30

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1106/2016

7ΦΨΚΩΛ7-Ε73

6.000,00

35

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1107/2016

7ΜΘΔΩΛ7-0ΥΡ

4.000,00

45

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1108/2016

7Η12ΩΛ7-1ΗΝ

500,00

00

6492.0001

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

1109/2016

ΩΗ8ΟΩΛ7-41Ξ

600.000,00

00

6492.0002

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών

1110/2016

67ΡΤΩΛ7-1ΗΜ

300.000,00

30

6262.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων[Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών].

1111/2016

67Σ7ΩΛ7-ΒΟ6

768,80

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου.

1113/2016

7ΚΛΗΩΛ7-78Ρ

4.995,96

30

7111.0003

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 302 β΄ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ο.Τ 254 α΄ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

1114/2016

ΨΓΒΔΩΛ7-ΗΓΠ

4.500,00

00

 

6492.0001

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .

1115/2016

6ΑΨΗΩΛ7-ΚΘΚ

80,00

10

7134.0001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα [Προμήθεια Notebook]

1116/2016

7Α4ΣΩΛ7-5ΩΝ

804,00

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

1117/2016

73ΠΗΩΛ7-4ΡΖ

43,40

00

 

6451.0001

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

1118/2016

ΩΘΠΙΩΛ7-ΠΟ6

100,00

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

1119/2016

6ΠΓΧΩΛ7-Ο8Β

248,00

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος]

1120/2016

ΩΓΔΞΩΛ7-4ΨΠ

210,80

20

6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

1121/2016

7ΕΒΝΩΛ7-Τ4Ε

1.860,00

30

7135.0038

Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας

1122/2016

75Σ8ΩΛ7-ΦΕ7

496,00

30

6262.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων [εργασία συντήρησης σταμπωτού δαπέδου]

1123/2016

Ω7ΜΗΩΛ7-6ΔΕ

1.500,00

10

6691.0001

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

1124/2016

ΩΛΧΑΩΛ7-ΦΑΔ

5.084,00

30

6262.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων [αποκατάσταση σταμπωτού δαπέδου].

1125/2016

78Ω6ΩΛ7-ΡΩ1

1.500,00

 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/407/2016.-

Leave a Comment