Απόφαση αριθμ. 27/338/2016

                                                               Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

Ορθή επανάληψη β’

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ 1/26/2014 απόφαση της επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Αθηνών κ.Αντωνίου Θεοδώρα του Δημητρίου, για την υπ’ αριθμ. κατάθ. 3136/2013 έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των Ιωάννου Κωνσταντόπουλου και λοιπών κατά της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας ΝΠΔΔ και ήδη της καθολικής διαδόχου αυτής Περιφέρειας Πελοποννήσου ΝΠΔΔ και κατά της υπ’ αριθμ. 460/2010 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας), η οποία απέρριψε την από 18-12-2006, υπ’ αριθμ. Έκθεσης κατάθεσης 140/19-12-2006, Προσφυγή αυτών κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8914/19-10-2006 εγγράφου της Διεύθυνσης Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.) της Ν. Κορινθίας, δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 12-03-2014.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ Αριθμ.3732/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 09-02-2016, και πρωτοκολλήθηκε με Αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 5145/09-02-2016, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. κατάθ. 3136/2013 έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας των Ιωάννου Κωνσταντόπουλου και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων και επέβαλε σε βάρος των εκκαλούντων την δικαστική δαπάνη του Δήμου Κορινθίων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460,00) Ευρώ.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να προβεί στην είσπραξη της δικαστικής δαπάνης που επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε βάρος των ανωτέρω εκκαλούντων, πρέπει να ορισθεί αφενός μεν πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης, αφετέρου δε δικαστικός επιμελητής, ο οποίος θα επιδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους αντιδίκους για την είσπραξη του ανωτέρου ποσού, οπότε ο Πρόεδρος προτείνει την δικηγόρο Αθηνών κ. Αντωνίου Θεοδώρα και τον δικαστικό επιμελητή κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Καραμαλίκη Μαρίας, διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Αθηνών κ.Αντωνίου Θεοδώρα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης ύψους τετρακοσίων εξήντα (460,00) ευρώ που επέβαλε με την υπ’ Αριθμ.3732/2015 Απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας σε βάρος των αντιδίκων α) Ιωάννου Κωνσταντόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου και β) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΚΡΕΝΤΙΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.” που εδρεύει στην Κόρινθο, για την υπ’ αριθμ. κατάθ. 3136/2013 έφεσή τους κατά του Δήμου Κορινθίων.

Β.- Ορίζει δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης-Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στους ανωτέρω για την είσπραξη

της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄ 208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/338/2016.-

Leave a Comment