Απόφαση αριθμ. 28/344/2016

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 43515/21-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 344η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.37312/05-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 37312/14-09-2016 αίτημά τους οι Κούτχιας Ιωάννης και Λάσκα Μαρία ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0612045 στο Ο.Τ.807 και με αρ.κτ.0613038 στο Ο.Τ.846, 847 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.

Δηλαδή να αποζημιωθούν για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα ως εξής:

 

  • για κάθε μεγάλη ελιά με 210 €

  • για κάθε μεσαία ελιά με 155 €

  • για κάθε μικρή ελιά με 100 €

  • για κάθε μεγάλη αμυγδαλιά με 100 €

 

Οι τιμές μονάδας με τις οποίες ζητούν να αποζημιωθούν οι αιτούντες είναι σύμφωνες με το Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Ακινήτων 1/2013. Συνεπώς η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τα επικείμενα όπως στον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με 1.585,00 €.

 

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612045

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210

210,00

1.585,00(€)

ΕΛΙΑ

5

ΜΕΣΑΙΑ

155€

775,00

ΕΛΙΑ

4

ΜΙΚΡΗ

100€

400,00

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

2

ΜΕΓΑΛΗ

100

200,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613038

ΑΝΕΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Συνολικά η αποζημίωσή των Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (210+775+400+200)1.585,00 €.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  • Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 37312/14-09-16 των Κούτχια Ι.& Λάσκα Μ.

  • Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  • Φωτ/φο Πίνακα Επικειμένων ιδιοκτησιών 0612045 (σελ 134) & 0613038 (σελ. 142)

  • Φωτ/φο Απόσπασμα Διαγράμματος Πράξης Εφαρμογής Ο.Τ.807 & Ο.Τ. 846,847

  • Φωτ/φο 66264/06-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωσης επικειμένων

 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τις τιμές μονάδας επί του αιτήματος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό, των ανωτέρω ιδιοκτητών των γεωτεμαχίων με αρ.κτ.0612045 στο Ο.Τ.807 και με αρ.κτ.0613038 στα Ο.Τ.846, 847 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα–Δέλτα” με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ.5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις τιμές μονάδας επί του αιτήματος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό, των κ.κ.Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας, ιδιοκτητών των γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0612045 στο Ο.Τ.807 και με αρ.κτ. 0613038 στα Ο.Τ.846, 847 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα–Δέλτα” με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ.5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, λόγω ένταξης των ανωτέρω ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/344/2016.-

 

Leave a Comment