Απόφαση αριθμ. 28/347/2016

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 43515/21-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 347η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» αναφέρει τα εξής: με την υπ’ αριθμ. 4/43/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκαν:

α) πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ.Λούμπας Παναγιώτης, δικηγόρος Κορίνθου, στον οποίο δόθηκε εντολή να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους και να παραστεί κατά την υπογραφή δωρητηρίου συμβολαίου, για ακίνητο κείμενο στη θέση Μαγούλα (Πύργος) Τ.Δ. Κορίνθου, που έκανε δωρεά το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» στο Δήμο Κορινθίων, β) πληρεξούσιος συμβολαιογράφος για την σύνταξη του ως άνω σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου, η συμβολαιογράφος Κορίνθου κ. Γκέλη Μαρία.

Κατόπιν με την υπ’ αριθμ. 5/53/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακλήθηκε ο ορισμός του κ.Λούμπα Παναγιώτη ο οποίος δεν αποδέχτηκε τον ορισμό του ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, επειδή ανέλαβε την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων, οπότε δεν μπορεί να λειτουργεί και ως πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού, και ορίστηκε εκ νέου πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου στην ανωτέρω υπόθεση, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πανούση Ευφροσύνη.

Ωστόσο, η πληρεξούσια Συμβολαιογράφος του Δήμου κ.Γκέλη Μαρία, μας ενημέρωσε προφορικά ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν δύναται να αναλάβει την σύνταξη του ως άνω δωρητηρίου συμβολαίου, οπότε ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση του ορισμού της και τον εκ νέου ορισμό της κ.Τέσση-Σιώκου Ευγενίας ως πληρεξουσίου Συμβολαιογράφου του Δήμου Κορινθίων για την ως άνω υπόθεση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό ιστορικό και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Ανακαλεί τον ορισμό της κ.Γκέλη Μαρίας ως πληρεξούσιου Συμβολαιογράφου του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει εκ νέου πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων, την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση-Σιώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει δωρητήριο συμβόλαιο του ακινήτου κειμένου στη θέση Μαγούλα (Πύργος) Τ.Δ. Κορίνθου, που έκανε δωρεά το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» στο Δήμο Κορινθίων.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 4/43/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 11376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/347/2016.-

Leave a Comment