Απόφαση αριθμ. 29/349/2016

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-11-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 44868/01-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Φαρμάκη Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..4)Πανταζής Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Ε΄ δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) του έτους 2016 και έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων», διότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς οι δικαιούχοι αυτών ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 349η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Ε΄ δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) του έτους 2016 και έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:«Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Ε΄ δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) του έτους 2016 -ψήφιση σχετικών πιστώσεων».

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.44281/27-10-2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας το ποσό που θα κατανεμηθεί στον Δήμο Κορινθίων ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Ε΄ δίμηνο έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.149.942,08 €.

Προκειμένου να διανεμηθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.710,22 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

75559,81

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42763,66

6741.0010

Κωφάλαλοι

35118,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

43398,67

6741.0004

Β.Ν.Κ.

243230,48

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

36639,38

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 31-11-2016.

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

506010,12

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 31-11-2016.

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 167.221,74 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

147306,27

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10354,51

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7727,28

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 31-11-2016.

 

Επίσης:

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0001 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς αναπηρίας”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0002 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0005 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0006 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 21.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0007 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών Τετραπληγικών”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0009 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Επίδομα τυφλότητας”.

 

-Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15-6741.0010 του Προϋπολογισμού 2016, με τίτλο:” Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα ”.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Ε‘ δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) του έτους 2016 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.710,22 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

75559,81

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42763,66

6741.0010

Κωφάλαλοι

35118,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

43398,67

6741.0004

Β.Ν.Κ.

243230,48

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

36639,38

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

506010,12

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 167.221,74 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

147306,27

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10354,51

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7727,28

 

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 31-11-2016.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.  

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/349/2016.-

 

Leave a Comment