Απόφαση αριθμ. 30/350/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 350η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

 

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) τις υπ΄αριθ. 4/47/2016, 5/78/2016, 6/123/2016, 7/144/2016, 8/158/2016, 9/175/2016, 11/212/2016, 14/248/2016, 16/275/2016, 17/289/2016, 19/330/2016, 20/344/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ

00

 

6726.0003

Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”

1007/2016

ΩΤΧΛΩΛ7-ΝΒ7

10.564,93

20

6414

Μεταφορές για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

1011/2016

ΩΒΟΒΩΛ7-Ν6Τ

23.560,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ005330346].

1019/2016

ΩΩ85ΩΛ7-ΓΒΟ

45.000,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [Σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ005330346].

1020/2016

Ω6ΗΜΩΛ7-ΠΓΚ

22.079,09

00

 

6452.0001

Συνδρομές Internet [Συνδρομή στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”].

1021/2016

7ΝΙΑΩΛ7-Τ7Θ

1.240,00

10

6671.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1022/2016

77Γ9ΩΛ7-97Θ

1.650,00

20

6672.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1023/2016

79ΕΨΩΛ7-6ΞΑ

5.000,00

30

6671.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1024/2016

ΩΟ4ΝΩΛ7-Υ25

16.000,00

30

6672.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1025/2016

7ΗΑΖΩΛ7-Ρ25

1.500,00

35

6671.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1026/2016

Ω2ΩΗΩΛ7-ΦΦΣ

7.000,00

35

6672.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1027/2016

Ω0Π7ΩΛ7-8Β9

2.000,00

45

6671.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1028/2016

7ΝΙΒΩΛ7-ΟΦ1

1.250,00

20

6671.0001

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016.

1031/2016

6ΠΠ7ΩΛ7-ΥΟΒ

39.440,00

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη” για αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως των Γ.Τσαμπανάκη & Ι. Καλατζάκη ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1029/2016

7ΖΟ6ΩΛ7-ΙΧΟ

357,12

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Ζωή Ηλ.Παγωνάκη” για παράσταση & κατάθεση προτάσεων στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου κατά του Βασ.Τζαβαλιά ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1030/2016

6Φ77ΩΛ7-ΒΦΓ

503,44

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγούλα Δημ. Μήτσουλα” για παράσταση & υπόμνημα στο Τριμελές Διοικ.Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά αποζημίωσης Αντωνίου Μελισσινού ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1032/2016

64ΕΒΩΛ7-9ΨΖ

566,00

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγιώτης Πίκουλας ” για παράσταση στο Μονομελές Κορίνθου του Αντιδημάρχου Χαρ.Ντιγκιρλάκη ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1033/2016

71Ε8ΩΛ7-ΤΨ4

143,91

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα” για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά της αγωγής του Κων/νου Σπανορήγα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1034/2016

ΩΙΠΛΩΛ7-Ν59

598,04

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα” για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά της αγωγής του Στυλιανού Κοκώση ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου

1035/2016

Ω0Ρ6ΩΛ7-ΠΕΟ

332,32

00

6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ.ΓΚΟΤΣΗ” για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.

1039/2016

ΩΓΧΖΩΛ7-ΘΝΕ

426,80

00

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ005349211.

1036/2016

621ΩΩΛ7-ΧΔΞ

14.312,08

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

1037/2016

6ΟΕΠΩΛ7-9ΜΓ

186,00

30

7326.0010

Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε Τενέας, ΑΜ 60/2016.

1038/2016

6Ψ41ΩΛ7-ΩΙΞ

22.806,00

35

7131.0003

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου .

1040/2016

7ΜΗΔΩΛ7-ΨΒΙ

1.349,12

35

7131.0003

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου .

1041/2016

6Χ6ΟΩΛ7-Φ6Θ

1.550,00

35

7135.0012

Προμήθεια Εργαλείων Υπηρεσίας Πρασίνου .

1042/2016

ΨΨΔΚΩΛ7-Η1Ρ

1.556,82

35

6692.0002

Προμήθεια φυτών Δ.Ε Κορίνθου .

1043/2016

7ΣΛΡΩΛ7-Θ4Ε

389,50

30

6261.0029

Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σαρωνικού.

1044/2016

ΨΩΓΕΩΛ7-ΤΑΟ

2.000,00

30

6261.0003

Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σολυγείας

1045/2016

773ΜΩΛ7-ΑΘΕ

2.000,00

30

6261.0028

Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Τενέας

1046/2016

ΩΚ62ΩΛ7-37Ε

2.000,00

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1047/2016

6Σ6ΡΩΛ7-Α6Κ

117,80

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/350/2016.-

 

Leave a Comment