Απόφαση αριθμ. 30/359/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

Με την υπ’ αριθμ. 27/335/11-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1518/16 & 1519/16 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0006 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» συνολικού ποσού 2.409,61€.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Το ΧΕΠ 1518/2016 ποσού 1204,59€ που αντιστοιχεί στην από 21/10/2016 εντολή πληρωμής.

Το ΧΕΠ 1519/2016 ποσού 1205,02€ που αντιστοιχεί στην από 21/10/2016 εντολή πληρωμής.

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα, σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1518/2016 ποσού 1204,59€ & Νο 1519/2016 ποσού 1205,02€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 καθώς και την υπ. Αριθμ. 27/335/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για την κάτωθι δαπάνη, που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Καμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1518/2016 ποσού 1204,59€ και ΧΕΠ 1519/2016 ποσού 1205,02€, συνολικού ποσού 2.409,61 για πληρωμή δαπανών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Β.- Απαλλάσσει την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Καμπόσου Μαρίνα, κλάδου Π.Ε.1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, που αντιστοιχεί στις από 21/10/2016 εντολές πληρωμής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/359/2016.-

 

Leave a Comment