Απόφαση αριθμ. 30/360/2016

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-11-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 45511/04-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ.,4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44235/26-10-2016 αίτησή του, με την οποία ζητά τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου για την υπεράσπισή του, σε υπόθεση που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με το υπ’ Αριθμ. Β. Κλ Αν.895/16 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου με ορισθείσα δικάσιμο την 14-02-2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, «… Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. … Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στον Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μάρκελλου Παύλου – “Π.Μάρκελλος -Ε.Τρυφωνοπούλου -Μ.Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία” προκειμένου για την υπεράσπισή του ως Δημάρχου Κορινθίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44235/26-10-2016 αίτηση του Δημάρχου Κορινθίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μάρκελλο Παύλο – “Π.Μάρκελλος -Ε.Τρυφωνοπούλου -Μ.Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία” στον οποίο δίνει εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Δήμαρχο Κορινθίων κ.Πνευματικό Αλέξανδρο, στην αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου- δικηγορικής εταιρείας θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/360/2016.-

 

Leave a Comment