Απόφαση αριθμ. 31/374/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Καμπούρης Χ.(αντί Παππά Αντ.), 7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 374η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) τις υπ’ αριθμ. 4/47/2016, 5/78/2016, 6/123/2016, 7/144/2016, 8/158/2016, 9/175/2016, 11/212/2016, 14/248/2016, 16/275/2016, 17/289/2016, 19/330/2016, 20/344/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ

10

6142.0005

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016.

1048/2016

ΩΧΕΛΩΛ7-2ΨΓ

7.200,00

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Αποζημίωση γης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0607026 στα Ο.Τ. 735 Κ.Φ. 738 και αρ. κτ. 0607042 στο ΚΦ 738 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1051/2016

ΩΞ9ΙΩΛ7-8ΩΖ

17.744,00

30

7111.0008

Αποζημίωση επικειμένων, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0607026 στα Ο.Τ. 735 Κ.Φ. 738 και αρ. κτ. 0607042 στο ΚΦ 738 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1052/2016

Ω4ΚΖΩΛ7-Λ08

4.225,00

30

7111.0003

Αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 68/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με αρ. κτ. 0607026 στα Ο.Τ. 735 ΚΦ 738 και αρ.κτ. 0607042 στο ΚΦ 738 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1053/2016

7Ξ8ΗΩΛ7-Ψ7Ο

659,07

30

7111.0003

Δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με την αρ.303/2014 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με αρ.κτ. 0607026 στα Ο.Τ. 735 ΚΦ 738 και αρ.κτ. 0607042 στο ΚΦ 738 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1054/2016

ΩΓΤΛΩΛ7-ΩΨΟ

200,00

30

7111.0003

Αποζημίωση ελλείματος γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0613048 στο Ο.Τ. 854 και Κ.Χ. 856 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1055/2016

Ω943ΩΛ7-3ΑΧ

86.776,80

30

7111.0003

Δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την αρ. 137/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που αφορά αναγνώριση δικαιούχων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0613048 στο Ο.Τ. 854 και Κ.Χ. 856 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1056/2016

ΩΝΣ5ΩΛ7-00Π

400,00

00

 

6111.0001

Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση Βατουσιάδη .(15/11/16-κλήση 367/14)

1057/2016

Ω6ΖΑΩΛ7-Ψ7Π

3.127,28

00

 

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ” για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου για καθορισμό οριστικής τιμής κατά του Βασιλόπουλου Αθ.

1058/2016

Ψ3ΠΞΩΛ7-ΒΡΥ

357,12

00

 

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ” για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου για καθορισμό οριστικής τιμής κατά του Λόλη Παντελή.

1059/2016

ΩΙΘΜΩΛ7-ΩΗΧ

357,12

00

 

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ” για παράσταση & κατάθεση υπομνήματος κατά της 20/01/2012 αίτησης ακύρωσης της WIND AEBE

1060/2016

Ψ944ΩΛ7-ΘΤΙ

422,84

00

 

6111.0001

Αμοιβή δικηγόρου “Τρυφωνοπούλου Ηλ.Ελισσάβετ” για σύνταξη & κατάθεση της 416/2016 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής κατά του Κωστάρα Γ. & Τσιάντα Μαρία.

1061/2016

ΨΚΩΨΩΛ7-ΩΤΛ

259,16

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με αρ.κτ. 0607060 στα Ο.Τ. 741 και 744 του σχεδίου Πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αρ. 323/2015 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

1062/2016

7ΗΛ4ΩΛ7-Δ68

7.732,80

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου, σύμφωνα με την αρ. 242/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την αρ. 323/2015 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου που αφορά αποζημίωση γης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου με αρ. κτ. 0607060 στα Ο.Τ. 741 και 744 του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

1063/2016

6Ρ1ΡΩΛ7-Η7Γ

593,32

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

1064/2016

ΩΗΤΧΩΛ7-729

533,20

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση εκτυπωτή].

1065/2016

Ω303ΩΛ7-6Γ1

111,60

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου.

1066/2016

63ΛΤΩΛ7-ΔΤΥ

148,80

00

6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ” για παράσταση & κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου κατά της Γκίλλα Φιλιώς κ.πλ.

1067/2016

72ΔΚΩΛ7-ΟΧΒ

369,11

00

 

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

1068/2016

Ω2Υ4ΩΛ7-ΤΦΥ

14.880,00

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/374/2016.-

 

Leave a Comment