Απόφαση αριθμ. 32/395/2016

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-11-2016

Ορθή επανάληψη

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:23 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 48602/25-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει να επεκταθεί άμεσα ο Δημοτικός Φωτισμός στην Δ.Κ. Αθικίων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να οριστεί υπόλογος για να πληρωθούν οι σχετικές δαπάνες στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 395η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο:

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. Παροχής :ΦΟΠ 48/2016 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 9264/ 15-11-2016, Συνολικού ποσού : 1.205,02€ (μαζί με Φ.Π.Α.).

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Καμπόσου Μαρίνα Π.Ε.1 Διοικητικών με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 1.205,02€ προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του άρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή όμως η καταληκτική προθεσμία του κάθε οικονομικού έτους για απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής ορίζεται εκ του νόμου στις 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους, αιτούμαστε παράταση της ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού έως τις 29/12/2016.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 από τις οποίες θα ικανοποιηθεί η ανωτέρω ανάγκη είναι εγγεγραμμένες με ΚΑ: 20/7325.0006 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» ποσού 50.000,00 € για το ανωτέρω κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο, μέχρι τις 29.12.2016, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον Κ.Α. 20/7325.0006 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016», ποσού :1.205,02 € (Π.Α.Υ.: 1076/ έτους 2016).

Β.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού από τον Δήμο Κορινθίων, ποσού 1.205,02€.

Γ.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, στην οποία δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ: 20/7325.0006 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016» ποσού 50.000,00 €, για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9264/ 15-11-2016, κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Δ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε χίλια διακόσια πέντε ευρώ και δυο λεπτά (1.205,02€).

Ε.- Η καταληκτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται εκ του νόμου έως και τις 30-11-2016. Λόγω του ότι η απόδοση λογαριασμού για το συγκεκριμένο ένταλμα προπληρωμής δεν μπορεί να γίνει εντός αυτής της προθεσμίας, η απόδοση λογαριασμού για το εν λόγω ένταλμα προπληρωμής παρατείνεται έως και τις 29-12-2016.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/395/2016.-

 

Leave a Comment