Απόφαση αριθμ. 32/397/2016

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-11-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:23 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 48602/25-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 397η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»

ΜΕΡΟΣ Α’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2016 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

  • Μειώνουμε τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις»προϋπολογισμού 102.200,00 € κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 101.200,00 ευρώ

  • Μειώνουμε τον Κ.Α. 00/6731.0002 με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας»προϋπολογισμού 5711,60 € κατά το ποσό των 5.700,00 ευρώ και τελική πίστωση 11,60 ευρώ

 

Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 6.700,00€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα την κάτωθι πίστωση:

  • τον Κ.Α. 15/6474.0001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 1.000,00 € και τελική πίστωση 6.000,00

  • τον κ.α 00/6735.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία”, προϋπολογισμού 18.000,00€ κατά 1.700,00€ και τελική πίστωση 19.700,00

  • τον κ.α 00/6736.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία”, προϋπολογισμού 38.000,00€ με το ποσό των 4.000,00 και τελική πίστωση 42.000,00

 

ΜΕΡΟΣ B

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κράτησης απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 ως εξής:

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 

ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων

ενισχύουμε:

  1. το έσοδο με Κ.Α 4121.0001 με τίτλο:”Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών”, προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ποσό των 40.000,00€ και τελικό ποσό 290.000,00 €

  2.  

μεταφέρουμε από τα έσοδα το ποσό των 40.000,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

  • τον Κ.Α 00/8221.0001 με τίτλο: ”Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ” προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ποσό των 40.000,00€ και τελική πίστωση 290.000,00 €

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 36683/16-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α -Τμήμα Οικονομικής Δ/σης και Προϋπολογισμού παρατηρήθηκε μη ορθή απεικόνιση στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα τα εγγεγραμμένα ποσά του Π.Δ.Ε στο σκέλος των εσόδων αποκλίνουν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στις υπηρεσίες 60-69 στο σκέλος των δαπανών. Αυτό οφείλεται σε λανθασμένη εγγραφή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του ποσού των 600.000,00€ από Π.Δ.Ε στον 5123.0001 αντί του ορθού κωδικού 5124.0001. Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

  • Μειώνουμε τον Κ.Α. 5123.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού 5.545.010,56€ κατά το ποσό των 600.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.945.010,56 ευρώ και μέσω του αποθεματικού :

  • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά 600.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 600.000,00 ευρώ

 

ΜΕΡΟΣ Δ

Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. 32671/4498/2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με θέμα «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ», προτείνεται:

 

Η ένταξη στο πίνακα των συνεχιζόμενων έργων έτους 2016 της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» με πίστωση 29.361,61 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

 

Προτείνεται η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού ως εξής:

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

εντάσσει στο πίνακα των συνεχιζόμενων έργων έτους 2016 τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» με πίστωση 29.361,61 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

 

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016:

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργεί τον κ.α 1314.0008 με τίτλο: Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας “ από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 29.361,61€

 

μεταφέρουμε από τα έσοδα το ποσό των 29.361,61€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού δημιουργούμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

τον κ.α 25/7413.0001 με τίτλο: Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας, με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με το ποσό των 29.361,61€ και τελική πίστωση 29.361,61€

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/397/2016.-

 

Leave a Comment