Απόφαση αριθμ. 32/400/2016

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-11-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:23 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 48602/25-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 400η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 28/342/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 35/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 16-11-2016.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 16-11-2016 πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, στο οποίο αναφέρεται ότι κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες : α) ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., β)ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, γ)ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και δ) ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε..

Η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. και προτείνει να προχωρήσουν στο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, ενώ απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., διότι κατέθεσε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με ημερομηνία έκδοσης άνω των 2 μηνών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ακολούθως, σε επόμενη συνεδρίαση την 21/11/2016, η επιτροπή διεξήγαγε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών : ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε., και α) Απέκλεισε την προσφορά της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3 και 4 ενώ αποδέχτηκε την προσφορά για τα είδη 5,6,7,8,9,10,11,12 και 13, β) Αποδέχτηκε την προσφορά της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 και 13 και γ) Αποδέχτηκε την προσφορά της εταιρείας ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για τα είδη με α/α 10,11,12 και 13, οπότε και οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές, προχωρούν στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια, προτείνει την επικύρωση του από 16-11-2016 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., τον αποκλεισμό της προσφοράς της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3 και 4 και την αποδοχή προσφοράς της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη 5,6,7,8,9,10,11,12 και 13, όπως επίσης την αποδοχή προσφοράς της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 και 13 και την αποδοχή προσφοράς της εταιρείας ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για τα είδη με α/α 10,11,12 και 13, ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 16-11-2016 πρακτικό Αρ.1 περί ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

Β.- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό,

Γ.- Αποκλείει την προσφορά της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3 και 4,

Δ.- Αποδέχεται τις προσφορές: της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη 5,6,7,8,9,10,11,12 και 13, της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 και 13 και της εταιρείας ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για τα είδη με α/α 10,11,12 και 13 και ορίζει να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/400/2016.-

 

Leave a Comment