ΠΡΌΣΚΛΗΣΉ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος,   19  Δεκεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 51937
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                    
 

                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
              Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                        

 

                  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                               

              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
                              
              Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                 
              Τ.Κ.  20131, Κόρινθος  
              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                 
                   
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η Δεκεμβρίου  2016  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»
2. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων»
3. Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
4.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά (Ηλεκτροφωτισμός)»
5.  Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ΄ τρίμηνο 2016.
6.   Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού  
7.   Διαγραφές ΤΑΠ έτους 2011
                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                    
                             
ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment