ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος,   23  Δεκεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 52572
                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                    
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
              Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                    Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                          
              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    
                     
                  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32             
                  Τ.Κ.  20131, Κόρινθος                                                               
                  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                 
                   
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου  2016  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Αποδοχή χρηματοδότησης  του έργου με τίτλο «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
2.   Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ – Υπουργείου Υποδομών/Μεταφορών για την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου (τρόπος εκτέλεσης πληρωμών)
3.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου» και παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του.
4.   Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
5.  Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου»
6.   Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της  ελιάς
7.   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
8.   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
9.    Διαγραφές προσαυξήσεων  
10.  Διάθεση πιστώσεων
11.   Αίτημα σπουδαστή για πρακτική άσκηση  στο Δήμο μας
12.  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων  και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου  
 
  
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                    
                               

 

                                                                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment