ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

 
 
    
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κόρινθος, 23-12-2016
                       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.52573
                      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                            
               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                  
               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                          
              
                      Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 
                  Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος  
                  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070       
                                                                                                                                                                                      
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.
                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                         
 
                                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ.  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

Leave a Comment