Απόφαση αριθμ. 35/435/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 435η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – δημοτικού αναψυκτηρίου στον οικισμό Αλαμάνο της Δ.Κ. Αθικίων Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 15/269/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 14η Οκτωβρίου 2016. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 14-10-2016 Πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία της 14ης Οκτωβρίου 2016 υπήρξε άγονη, λόγω μη συμμετοχής ενδιαφερομένων σε αυτήν.

Κατόπιν, και σύμφωνα με το άρθρ. 22 της αριθμ.40324/03-10-2016 αναλυτικής Διακήρυξης δημοπρασίας και το άρθρ. 6 του Π.Δ. 270/81, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 48187/24-11-2016 σχετική ανακοίνωση Δημάρχου για επανάληψη της Δημοπρασίας στις 05 Δεκεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 05-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότρια αναδείχθηκε η κ.Μαρινού Χριστίνα του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ 233585), που πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα πενήντα ευρώ (50,00€) για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 14 Οκτωβρίου 2016 και 05 Δεκεμβρίου 2016, Πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασίας και την εκμίσθωση του εν θέματι δημοτικού ακινήτου στην πλειοδότρια κ.Μαρινού Χριστίνα του Παναγιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης πρακτικά, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τα από 14 Οκτωβρίου 2016 και 05 Δεκεμβρίου 2016 Πρακτικά Επιτροπής Δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνο, του οποίου (ακινήτου) η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ανήκει στο Δήμο Κορινθίων, είναι ισόγειο κατάστημα-αναψυκτήριο επιφάνειας 61,79 τ.μ., βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αλαμάνου της Δ.Κ. Αθικίων συνολικής επιφάνειας 423,21 τ.μ. και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο, καφέ-μπαρ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο, ψησταριά.

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότρια της ανωτέρω δημοπρασίας την κ.Μαρινού Χριστίνα του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ 233585), για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, επιφάνειας 61,79 τ.μ., που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αλαμάνου της Δ.Κ. Αθικίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών (12) ετών, με μηνιαίο μίσθωμα πενήντα ευρώ (50,00€), το οποίο θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα και σύμφωνα με όλους τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.Πρωτ. 40324/03-10-2016 αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Σαv μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης, ορίζεται και θα καταβάλλεται τo πoσό της πρoσφoράς της πλειoδότριας, ήτοι πενήντα ευρώ (50,00 €). Για τα υπόλοιπα έτη της συμβατικής διάρκειας της εκμίσθωσης το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς, που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/435/2016.-

 

Leave a Comment