Έγκριση καταβολής ποσού στη ΔΕΗ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου

                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 350/2016
 
Θέμα Ε.Η.Δ.: «Έγκριση καταβολής ποσού στη ΔΕΗ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης,( αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία–Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων , (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4.Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.Σούκουλης Ανδρέας
9.Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση καταβολής ποσού στη ΔΕΗ  ΑΕ, για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου» επειδή πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί η οφειλή του Δήμου προς τη ΔΕΗ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει  επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  διαπιστώθηκε ότι από την γραμμή που τροφοδοτεί η ΔΕΗ το αναψυκτήριο που βρίσκεται μέσα στη πλατεία Κ. Άσσου με ενοικιάστρια την κα Δουδούμη Παρασκευή, σε υπόγεια διακλάδωση της γραμμής παροχής, εκ  παραδρομής  ετροφοδοτείτο με ρεύμα και μέρος του παραλιακού  μετώπου Κάτω Άσσου (Δημοτικός Φωτισμός) μετά την μίσθωση του από την ανωτέρω ενοικιάστρια. Πρέπει λοιπόν από τη συνολική της κατανάλωση να αφαιρεθούν 16.380 KW ήτοι  2.100,00 €.
Στις 15-2-2016 τοποθετήθηκε από συνεργείο του  Δήμου νέα γραμμή παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ μέχρι τον κεντρικό πίνακα του μαγαζιού. 
Στη συνέχεια έθεσε την από  31-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία, κατόπιν του με υπ΄ αριθμ. 6153/2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, την συνημμένη κατάστασης ανάλυσης των παροχών από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού και τον λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ και προκειμένου να εξοφληθεί το μέρος που αναλογεί στο Δήμο Κορινθίων από τη συνολική οφειλή της κας Δουδούμη Παρασκευής  μισθώτριας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Κ. Άσσου, παρακαλούμε να εγκρίνετε την καταβολή του ποσού των 2.100,00 € προς ΔΕΗ Α.Ε.  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού με ΚΑ  20/6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών  και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  την καταβολή  στην ΔΕΗ ΑΕ ποσού 2.100,00 € προκειμένου να εξοφληθεί το μέρος που αναλογεί στο Δήμο Κορινθίων από τη συνολική οφειλή της κας Δουδούμη Παρασκευής  μισθώτριας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Κάτω Άσσου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Η ανωτέρω δαπάνη  ποσού 2.100,00 € θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού με ΚΑ  20/6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών  και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 350/ 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment