Υποβολή αιτήματος στο Ε.Ο.Τ. για παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ιαματικής πηγής Ωρ Ελές

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 352/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος στο Ε.Ο.Τ. για παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής Λουτρών Ωραίας Ελένης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος,
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης,( αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία–Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων , (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8. Σούκουλης Ανδρέας
9. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Υποβολή αιτήματος στον Ε.Ο.Τ. για παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής Λουτρών Ωραίας Ελένης» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ως εξής:
 
<< Ως γνωστόν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας , βρίσκεται η ιαματική πηγή των Λουτρών Ωραίας Ελένης. Συγκεκριμένα, η πηγή βρίσκεται προς το νότιο μέρος του αρχαίου λιμένα της Κορίνθου, Κεγχρεές. Τον 5ο αιώνα π.χ. η πηγή ονομαζόταν Ρείτον, ενώ η ονομασία Λουτρό Ελένης  φαίνεται να δόθηκε από τη βασίλισσα της Σπάρτης Ελένη, η οποία πιστεύεται ότι λουζόταν εκεί.   Πρόκειται για μια ιστορική πηγή. Η πηγή χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη της παροχή σε ιαματικό νερό. Αναβλύζει σε ένα όμορφο και πευκόφυτο παραθαλάσσιο περιβάλλον, με υγιεινό κλίμα.  Στη πηγή πολλοί επισκέπτες πραγματοποιούν λούσεις και απολαμβάνουν το θαλάσσιο αλλά και το ιαματικό νερό. Η θερμοκρασία του νερού είναι 19ο C, ενώ στη θάλασσα αναβλύζουν πηγές με θερμοκρασία 28ο -29ο  C. Σήμερα δε λειτουργούν εγκαταστάσεις θερμαλισμού.  Πρόκειται για πηγή  με ιδιαίτερη θερμαλιστική αξία. Με ενέργειες του Δήμου, με το ΦΕΚ 1861/Β/24-6-2016 αναγνωρίστηκε ο φυσικός πόρος «νερό Λουτρών Ωραίας Ελένης» ως Ιαματικός. Πρόσκειται γα τη δικαίωση της πολύχρονης προσπάθειάς και την ευόδωση των συντονισμένων ενεργειών του Δήμου μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3498/2006, οι ιαματικοί φυσικοί πόροι, που αναγνωρίζονται μετά την ισχύ του νόμου αυτού, ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους επί του οποίου εμφανίζονται , αντλούνται ή αξιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν αυτοί ευρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ η χρήση και η εκμετάλλευση ανήκει στον Ε.Ο.Τ.
Περαιτέρω, κατά την παρ. 1 του άρθρου 13 του άνω νόμου, η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στον Ε.Ο.Τ., ενώ κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων περιλαμβάνει  κάθε μορφής αξιοποίηση φυσικών πόρων, ιδίως τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Τ., τη διάθεση και τη διανομή τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, την αποκλειστική ή μη παραχώρηση  εκτάσεων και εγκαταστάσεων σε τρίτους για ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος , την επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων ή προϊόντων τους από τον Ε.Ο.Τ. ή από τρίτους, την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, την εμφιάλωση ή την παραγωγή ειδικών προϊόντων με βάση τους ιαματικούς φυσικούς πόρους.
Επίσης, κατά το άρθρο 14 του ίδιου ως άνω νόμου, ιαματικοί φυσικοί πόροι που βρίσκονται σε επαρκείς ποσότητες διανέμονται κατά προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης της περιοχής που αναβλύζουν  ή αντλούνται, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διανομή δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους και ιδίως οι ιαματικές τους ιδιότητες.
Ο Ε.Ο.Τ. ή τρίτος στον οποίο ανατίθεται η διανομή ιαματικών φυσικών πόρων αναλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση, παρακολούθηση και λειτουργία των αναγκαίων για τη διανομή εγκαταστάσεων και δικτύων  και έχει δικαίωμα να εισπράττει οικονομικό αντάλλαγμα από τα πρόσωπα στα οποία διανέμεται ο φυσικός πόρος. Ο Ε.Ο.Τ. ή τρίτος διανομέας ιαματικών φυσικών πόρων μπορεί να προβαίνει στα αναγκαία τεχνικά έργα για την άντληση ή τη διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης υφιστάμενων έργων υδροληψίας ή την  αύξηση της ποσότητας και διατήρησης της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών , καθώς και να εγκαθιστά δίκτυο διανομής διερχόμενο από κοινόχρηστους χώρους.
Έργα υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, βελτίωσης, απόδοσης υφιστάμενων έργων, έρευνας, κατασκευή δικτύου μεταφοράς, διανομής και προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Τ., αφού χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αδειοδοτήσεις.
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου, ο Ε.Ο.Τ. δύναται να προβαίνει στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων σε τρίτους.
Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδειξη, χρήση και εκμετάλλευση της ιαματικής πηγής Λουτρών Ωραίας Ελένης καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, βελτίωσης απόδοσης υφιστάμενων έργων, έρευνας, κατασκευής δικτύου μεταφοράς, διανομής και προστασίας αυτής από το Δήμο μας, παρίσταται ανάγκη να παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή της, με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης από τον Ε.Ο.Τ. ή την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του Δήμου.  Προς το σκοπό αυτό απαιτείται να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του Δήμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ. Προς τούτο απαιτείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα αιτούμαστε την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης  της αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής Λουτρών Ωραίας Ελένης για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών.
Ως υπηρεσία εισηγούμαστε θετικά και παρακαλούμε όπως ψηφίσετε σχετικά.>> 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετά από ενέργειες του Δήμου και κυρίως των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αντωνίου Παππά και Ανδρέα Ζώγκου, ως μέλη του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, καταφέραμε να αναγνωριστεί ο φυσικός πόρος «νερό Λουτρών Ωραίας Ελένης» ως ιαματικός (ΦΕΚ 1861/τ.Β΄/24-6-2016). Σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3498/2006 οι ιαματικοί φυσικοί πόροι ανήκουν στον Ε.Ο.Τ.  Η διεκδίκηση των ιαματικών πηγών των Λουτρών, θέλει πολύ αγώνα. Έχουμε τη διάθεση να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της εν λόγω Ιαματικής Πηγής  στο Δήμο μας,  από τον Ε.Ο.Τ. για (40) χρόνια, ώστε να προχωρήσουμε σε αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης της πηγής και  της ευρύτερης περιοχής  και αξιοποίησης  των φυσικών πόρων της, κάνοντας  την περιοχή  μια λουτρόπολη.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνώ με το αίτημα του Δήμου για την  παραχώρηση  από τον Ε.Ο.Τ. της χρήσης της Ιαματικής Πηγής των Λουτρών Ωραίας Ελένης. Πιστεύω ότι μαζί με την αίτηση παραχώρησης θα έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του Δήμου ένας σχεδιασμός (masterplan) για τις χρήσεις   και την αξιοποίηση της  Ιαματικής Πηγής των Λουτρών Ωραίας Ελένης καθώς και της  εν λόγω περιοχής.
Ο Δήμαρχος  ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται με την υποβολή του αιτήματος και  η κατάθεση σχετικής μελέτης που θα περιγράφονται τα έργα ή εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή, ή ο τρόπος αξιοποίησής της. Θα υποβάλλουμε το αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής  και εφόσον μας ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία θα τα καταθέσουμε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών  Συμβούλων, τις διατάξεις των άρθρων 6,13,14,15 & 21 του ν. 3498/2006, το ΦΕΚ  1861/τ.Β΄/24-6-2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την υποβολή αιτήματος στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για την παραχώρηση της χρήσης  και εκμετάλλευσης της αναγνωρισμένης  Ιαματικής Πηγής  Λουτρών Ωραίας Ελένης, στο Δήμο μας , για χρονικό διάστημα  σαράντα (40) ετών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 352/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 11 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment