Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 353/2016
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθ. 12/65/22-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:
ΕΣΟΔΑΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
     24.354,68 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
     59.301,00 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
       2.926,00 €
ΚΑΠ  Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
1.003.603,28 €
Τακτική επιχορήγηση Δήμου
   484.000,00 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
1.574.184,96 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι ΚΗΦΗ)
  395.569,67 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
  731.635,50 €
Προϊόν δωρεάς από ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
     2.000,00 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
 620.248,62 €
Επιστροφές χρημάτων
     6.483,92 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
1.755.937,71 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013
3.330.122,67 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012
   591.794,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3.921.917,59 €
 
 
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2013
3.032.801,07 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2013
   889.116,52 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.921.917,59 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 12/65/22-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο  Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις των άρθρων 234  παρ. 3 και 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων  των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Κων/νου Δημητρόπουλου, 3. Μαρίας – Έρρικα Καραμαλίκη, 4. Χρήστου Κορδώση,  5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 6. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 7. Μαρίας Δημητριάδη-Κακούρου και 8. Τιμολέων Πιέτρη)
 
Εγκρίνει την με αριθ. 12/65/22-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο  Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
     24.354,68 €
Τροφεία παιδικών σταθμών
     59.301,00 €
Εισφορές μελών ΚΑΠΗ
       2.926,00 €
ΚΑΠ  Τακτική οικονομική ενίσχυση Υπουργ. Εσωτερικών
1.003.603,28 €
Τακτική επιχορήγηση Δήμου
   484.000,00 €
Σύνολο τακτικών εσόδων
1.574.184,96 €
ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (βοήθεια στο σπίτι ΚΗΦΗ)
  395.569,67 €
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ (εναρμόνιση οικ. κ επαγγ. ζωής)
  731.635,50 €
Προϊόν δωρεάς από ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
     2.000,00 €
Φόροι- εισφορές – κρατήσεις
 620.248,62 €
Επιστροφές χρημάτων
     6.483,92 €
Σύνολο εκτάκτων εσόδων
1.755.937,71 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013
3.330.122,67 €
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012
   591.794,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3.921.917,59 €
 
 
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες 2013
3.032.801,07 €
Χρηματικό υπόλοιπο 2013
   889.116,52 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.921.917,59 €
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 353 / 2016.
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment