Επί εγγράφου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για τη συνέχιση λειτουργίας των δομών

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 381/2016
 
Θέμα 31ο Η.Δ.: «Επί εγγράφου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επί εγγράφου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος και παραχώρηση των χώρων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 48/29-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος υπέβαλε πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, όπου και χρηματοδοτήθηκε για τη δράση «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κωδικό MIS  431302 και δικαιούχο τον Όμιλογια την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.
Με την αριθμ. 390/13-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος υπέβαλε πρόταση τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο παράτασης της πρόσκλησης  55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας  μέχρι 31-12-2015, με την αριθμ. 475/2015 απόφασή του υπέβαλε πρόταση τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο παράτασης της ίδιας   πρόσκλησης μέχρι 30-06-2016 και με την αριθμ. 211/2016 απόφασή του υπέβαλε πρόταση τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο παράτασης της ίδιας   πρόσκλησης μέχρι 31-10-2016.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8230/31-10-2016 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) ανακοίνωσε την παράταση της πρόσκλησης 55 προς τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Η πρόσκληση αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήριο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης) που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Οι δομές αυτές θα λειτουργήσουν με τα ίδια Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα που ήδη συμμετέχουν.
Ο Όμιλος για την UNESCO  Πειραιώς και Νήσων έχει δημιουργήσει στο Δήμο μας Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας  εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 άπορες οικογένειες. Η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολάβησης, της ημερήσιας υποδοχής αστέγων και της τράπεζας χρόνου βρίσκονται στο Περιγιάλι, οδός Κροκίδα 62 ενώ το Υπνωτήριο στην οδό Κολιάτσου 30, στο κέντρο της Κορίνθου.
Στόχος μας είναι οι Δομές μας να ενταχθούν στη παράταση που δίνει το πρόγραμμα και θα συνεχίσουν το ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους.
Για να κατατεθεί ο φάκελος κάθε τροποποιητικής πρότασης από το Δήμο μας, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει ν΄ αποφασίσει για την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και για την παράταση της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές μας μέχρι τις 31/12/2016 καθώς και για την εκ νέου υπογραφή του Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας με όλα τα συμπράττοντα μέλη.
Ο κ. Δήμαρχος απευθυνόμενος στο Σώμα μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετά την λήξη του προγράμματος δεν προβλέπεται η συνέχισή του. Πολλές Περιφέρειες έχουν προχωρήσει στην  έκδοση πρόσκλησης  για την ένταξη των δομών αυτών στο  ΝΕΟ ΕΣΠΑ.  Προτείνω να αιτηθούμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την έκδοση πρόσκλησης ένταξης των υφιστάμενων δομών  του Δήμου Κορινθίων στο  ΝΕΟ ΕΣΠΑ, προκειμένου να μη σταματήσει η ομαλή  λειτουργία  της δομής , προς όφελος των εξυπηρετούμενων  άπορων οικογενειών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το με αριθμ. πρωτ. 8230/31-10-2016 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, την παράταση της πρόσκλησης 55, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων για τη συνέχιση των δομών για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, με δυνητικό δικαιούχο της δράσης «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κωδικό MIS  431302 τον Όμιλογια την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την με κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή  (πρόσκληση) έχει παραταθεί μέχρι 31-12-2016.
 
2. Την παράταση μέχρι 31.12.2016 της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας και συγκεκριμένα:
α. του πρώτου ορόφου του οικήματος επί της οδού Κροκιδά 62 στο Περιγιάλι Κορινθίας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολάβησης, της ημερήσιας υποδοχής αστέγων και της τράπεζας χρόνου και
β. του οικήματος επί της οδού Κολιάτσου 30 στο κέντρο της Κορίνθου για τη λειτουργία του Κοινωνικού  Υπνωτηρίου.
 
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την παράταση του προγράμματος καθώς και το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, για τη συνέχιση των ανωτέρω δομών του Δήμου.
 
4.  Την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την έκδοση πρόσκλησης ή προσκλήσεων  συνέχισης του προγράμματος  «Δομές ΄Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Κορινθίων.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 381 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 
 
 
 

 

Leave a Comment