Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 263/2013 και 95/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 383/2016
 
Θέμα 32ο Η.Δ.: «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 263/2013 και 95/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ΄΄ Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων ΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 263/2013 και 95/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ΄΄ Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων΄΄», έθεσε υπ’ όψιν των μελών τα εξής στοιχεία του φακέλου:
1.       Την υπ’ αριθ. 263/5-6-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2903/52504/15-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Ν. Κορινθίας με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων.
2.       Την υπ’ αριθ. 95/1-4-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1700/49988/10-7-2015 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Ν. Κορινθίας με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 263/2013 ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.       Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες αρμοδιότητα του Δήμου είναι η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων.
4.       Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
5.       Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
6.       Την υπ’ αριθ. 49/27-9-2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση Κανονισμού Κοιμητηρίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 263/5-6-2013 και 95/1-4-2015 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το Κανονισμό Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
     Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 11: «Εξαίρεση αποτελούν οι διπλοί οικογενειακοί τάφοι που μπορεί οι δικαιούχοι να είναι ένας ή και δύο».
       Αντικαθίσταται η τελευταία παράγραφος στο άρθρο 8: «Δύναται να διαχωριστεί διπλός οικογενειακός τάφος σε δύο μονούς, μετά από σχετική αίτηση διαχωρισμού του δικαιούχου, με τη καταβολή του τέλους ενταφιασμού –διατήρησης που ισχύει για τους μονούς τάφους για κάθε έναν χωριστά. Στις περιπτώσεις διπλών οικογενειακών τάφων στους οποίους δεν θα γίνει διαχωρισμός, η καταβολή του τέλους θα γίνεται από τον δικαιούχο για το ισόποσο δύο μονών οικογενειακών τάφων».
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων όπως έχει διαμορφωθεί.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 383 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 
 
 

Leave a Comment