Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης για το έτος 2017 και εφεξής

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 385/2016

 

Θέμα 34ο Η.Δ.: «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης για το έτος 2017 και εφεξής»  

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

    Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης για το έτος 2017 και εφεξής» ενημέρωσε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν. 3852/10).

Το τέλος διαφήμισης που εισπράττουν οι Δήμοι για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια, καθώς και όλα τα συναφή με την διαφήμιση θέματα ρυθμίζονται από της διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερους νόμους και τελευταίως με τις διατάξεις του ν. 2046/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.

Οι κατηγορίες των διαφημίσεων ορίζονται από το άρθρο 15 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, το οποίο τροποποιήθηκε με τους ν. 1144/81, 1900/90, οι οποίοι τροποποιήθηκαν  με το άρθρο 9 § 6 του ν. 2880/2001.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 27/325/11-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης για το έτος 2017 και εφεξής, και ζήτησε την έγκρισή της.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 324/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Τον καθορισμό των τελών διαφήμισης στο Δήμο Κορινθίων για το 2017 και εφεξής, ως κατωτέρω:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

 

 

 

Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:

α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.

γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών ή λιμενικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.

δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και

ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και προαστιακού σταθμού.

 

1. Δημοτική Ενότητα Κορίνθου

Για την κατηγορία αυτή το τέλος καθορίζεται σε 0,37€ ανά τ.μ εβδομαδιαίως.

 

2. Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Για την περίπτωση α) της κατηγορίας καθορίζεται  τέλος 0,36 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

Για την περίπτωση β) της κατηγορίας καθορίζεται τέλος 0,36 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

Για την περίπτωση γ) της κατηγορίας καθορίζεται τέλος 0,36 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

Για την περίπτωση δ) της κατηγορίας καθορίζεται τέλος 0,31 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

Για την περίπτωση ε) της κατηγορίας καθορίζεται τέλος 0,37 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως.

(ισχύει μόνο σε χώρους των ζωνών που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.)

 

3. Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού

Για την κατηγορία αυτή το τέλος καθορίζεται σε 0,37 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

 

4. Δημοτική Ενότητα Σολυγείας

Για την κατηγορία αυτή το τέλος καθορίζεται σε 0,37 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

 

5. Δημοτική Ενότητα Τενέας

Για την κατηγορία αυτή το τέλος καθορίζεται σε 0,37 € ανά τ.μ. εβδομαδιαίως

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B΄

Για την κατηγορία αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 παρ. 2γ του Ν. 2946/01 καθορίζονται οι περιπτώσεις ως εξής:

α)για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες.

β)για διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται εντός του έτους το διαφημιστικό μήνυμα.

 

1. Δημοτική Ενότητα Κορίνθου

Για την α. περίπτωση του νόμου το τέλος καθορίζεται σε ε 73,37€ ανά τ.μ ετησίως.

Για την β. περίπτωση του νόμου το τέλος καθορίζεται σε 29,35€ ανά τ.μ ετησίως.

 

2. Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

για την α. περίπτωση του νόμου το τέλος καθορίζεται:

·         για τη ζώνη 1 σε 73,37 € ανά τ.μ. ετησίως.

·         για τη ζώνη 2 σε 69,86€ ανά τ.μ. ετησίως

·         για τη ζώνη 3 σε 62,10€ ανά τ.μ. ετησίως

·         για τη ζώνη 4 σε 54,34€ ανά τ.μ. ετησίως

 

 για την β. περίπτωση του νόμου το τέλος καθορίζεται:

·         για τη ζώνη 1 σε 29,35€ ανά τ.μ ετησίως.

·         για τη ζώνη 2 σε 27,17 € ανά τ.μ. ετησίως

·         για τη ζώνη 3 σε 23,29 € ανά τ.μ. ετησίως

·         για τη ζώνη 4 σε 19,41 € ανά τ.μ. ετησίως

(ισχύει μόνο σε χώρους των ζωνών που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.)

 

3. Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού

Για την α. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 67,50 € ανά τ.μ. ετησίως

Για την β. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 20,50 € ανά τ.μ. ετησίως

 

4. Δημοτική Ενότητα Σολυγείας

Για την α. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 58,69€ ανά τ.μ. ετησίως

Για την β. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 20,54 € ανά τ.μ. ετησίως

 

 

 

 

5. Δημοτική Ενότητα Τενέας

Για την α. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 73,35 € ανά τ.μ. ετησίως

Για την β. περίπτωση το τέλος καθορίζεται σε 29,35 € ανά τ.μ. ετησίως

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

 

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 0,30 Χ 0,50μ. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

Το τέλος καθορίζεται μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.

 

1.Δημοτική Ενότητα Κορινθίων

Το τέλος καθορίζεται σε 2,05€ ανά τ.μ μηνιαίως.

 

2.Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου

Το τέλος καθορίζεται σε 1,94€ ανά τ.μ μηνιαίως

 

3.Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού

Το τέλος καθορίζεται σε 1,94€ € ανά τ.μ μηνιαίως

 

4. Δημοτική Ενότητα Σολυγείας

Το τέλος καθορίζεται σε 1,94€ € ανά τ.μ μηνιαίως

 

5.Δημοτική Ενότητα Τενέας

Το τέλος  καθορίζεται σε 2,05€ ανά τ.μ μηνιαίως

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’

 

Ως προς την κατηγορία αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1900/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.2753/99, τον Ν.2839/2000 και το Ν.2880/2001 σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης  .

Το τέλος  καθορίζεται για όλες τις Δημοτικές Ενότητες σε ποσοστό 2%  επί της δαπάνης διαφήμισης.

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 385/ 2016.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 22 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment