Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2017 και εφεξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 384/2016
 
Θέμα 33ο Η.Δ.: «Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2017 και  εφεξής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2017 και εφεξής» ενημέρωσε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 § 1 περ. ζ του ν. 3852/10)
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 27/324/11-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία “Τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 4 παρ 1 ΑΝ 582/68) και είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την 263/2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες & ετεροδημότες, δικαίωμα μετατροπής των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε δημότες & ετεροδημότες, τέλος 4ετούς  ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν  έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (δημοτών & ετεροδημοτών),  τέλος  ανόρυξης τάφου, τέλος ευπρεπισμού τάφου,  ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης, τέλος ανακομιδής οστών, δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο).
 
        Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2015-2016 διαμορφώνονται ως εξής:
 
Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2015-2016
 
 
       Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/Β/2016) «Παροχή  οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης», τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται ως εξής:
 
  Το έτος 2017 αναμένεται να εκτελεστούν σημαντικά έργα στα Δημοτικά Κοιμητήρια. Η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι:
   να μειωθούν τα τέλη διατήρησης οικογενειακών τάφων της Κορίνθου από 50€ σε 40€, προκειμένου σταδιακά να εξισωθεί το εν λόγω τέλος με τα υπόλοιπα Κοιμητήρια.
 
                                                      Αρ. τάφων        τέλος       έσοδο             τέλος        έσοδο                
Κορίνθου
2.966
50€
148.300
40€
118.640
 
Tα μνημεία (οίκοι) που υπάρχουν στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθώς και μνημεία μεγάλων διαστάσεων, πέραν των διπλών να χρεώνονται με 200€.
 
Η μετατροπή όλων των παλαιών 4ετών τάφων σε οικογενειακούς που δεν έχει συντελεστεί  έως σήμερα, να χρεώνεται με 1.000€ ή σε διαφορετική περίπτωση να γίνεται εκταφή. Αναλόγως θα χρεώνεται και το τέλος ενταφιασμού – διατήρησης οικογενειακών τάφων από το χρόνο υποχρέωσης μετατροπής τους.
Η παραχώρηση μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες όλων των ΔΕ εκτός της Κορίνθου να χρεώνεται με 200€, προκειμένου να υπάρχει δίκαιη κατανομή των τελών μεταξύ των δημοτών.
 
      Σύμφωνα με τις ανωτέρω αλλαγές η μείωση των τελών διατήρησης οικογενειακών τάφων της Κορίνθου που προκύπτει θα καλυφθεί από την χρέωση των διπλών τάφων με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν τις απαιτήσεις σε δαπάνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας, μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής όλων των Κοιμητηρίων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  
               
Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2017 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2017.
  
α/α
Δικαιώματα-Τέλη
Ύψος υφιστά/ων τελών
ΑΔΣ 423/2014
Ύψος προτεινόμενων τελών
 
Προϋπολογισμός εσόδων
έτους 2017
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες ΔΕ Kορίνθου,
ΔΕ Άσσου- Λεχαίου
ΔΕ Σαρωνκού
Δε Σολυγείας
ΔΕ Τενέας
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες ΔΕ Κορίνθου.
Για τις ΔΕ Άσσου- Λεχαίου, ΔΕ Σαρωνκού, Δε Σολυγείας, ΔΕ Τενέας.
 
 
250,00 €
 
250,00 €
200,00 €
100,00 €
250,00 €
 
2.720,00 €
 
 
2.000,00€
 
 
250,00 €
 
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
 
2.720,00 €
 
 
2.000,00€
 
28.470,00
εκτίμηση βασισμένη στα
προηγούμενα έτη & στα
προτεινόμενα τέλη
 
2
Δικαίωμα μετατροπής όλων των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε δημότες & ετεροδημότες
1.000,00 €
1.000,00 €
& παλαιών
40.000,00
εκτίμηση (40 τάφοι*1.000€)
3
Τέλος 4ετούς  ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν  έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (δημοτών)
Τέλος 4ετούς ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν  έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (ετεροδημοτών)
150,00€
 
 
 
 
2.000,00 €
150,00€
 
 
 
 
2.000,00 €
0,00
4
Τέλος  ανόρυξης τάφου
150,00 €
150,00 €
50.400,00
εκτίμηση (336 τάφοι*150€)
5
Τέλος ευπρεπισμού τάφου όλων των ΔΕ
100,00€
100,00€
400,00
εκτίμηση (4*100€)
6
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης Κορίνθου
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης  Δημ.& Τοπ. Κοινοτήτων Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας .
Λοιπές ΔΕ Άσσου- Λεχαίου, ΔΕ Σαρωνκού, Δε Σολυγείας, ΔΕ Τενέας.
50,00 €
 
 35,00 €
 
 
 
 
22,00 €
40,00 €
 
 35,00 €
 
 
 
 
22,00 €
252.116,00 * ( Πίνακας Α’)
εκτίμηση σύμφωνα με το  πίνακα
Α’ & με την πρόβλεψη για το 2017
μέχρι την πλήρη καταγραφή
των διπλών τάφων.
7
Τέλος ανακομιδής οστών
150,00€
150,00€
300,00
 
8
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής
150,00€
150,00€
600,00
 
9
Τέλος φύλαξης οστών  (οστεοφυλάκιο)  
 
45,00 €
45,00 €
450,00
 
α/α
Δικαιώματα-Τέλη
Ύψος υφιστά/ων τελών
ΑΔΣ 423/2014
Ύψος προτεινόμε- νων τελών
 
Προϋπολογισμός εσόδων
έτους 2017
10
Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων Δημ. Διαμερισμάτων Δ. Κορινθίων    ΚΑ 2119.0005
 
 
 
20.900,00
εκτίμηση δηλώσεων παλαιών
οικογενειακών τάφων
11
Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. παρελθόντων ετών ΚΑ 2119.0011
 
 
 
20.000,00
εκτίμηση μετατροπής παλαιών
4ετών τάφων
(20*1.000€)
12
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων ΠΟΕ
ΚΑ 3219.0002
 
 
 
78.215,42€
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ  το  ποσοστό εισπραξιμότητας του κωδ. 32 προκύπτει  ως εξής:
 78.215,42/726.978,00=10,76% περίπου
(ποσοστό  βεβ. Απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα  εισπραχθούν το έτος 2017).
 
13
Χρηματικό Υπόλοιπο 2016 (εκτίμηση)
 
 
 
390.040,77
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
881.892,19
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
 
 
 
Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία
του έτους  2016
 
 
Α/Α
Κοιμητήριο
Αρ. εγγραφών
(τάφων)
Tέλος 1
Εσοδα
1
Κορίνθου
2.966
40
118.640
2
Αγ. Παρασκευής
141
35
4.935
3
Ξυλοκέριζας
163
35
5.705
4
Κεχρεών
75
35
2.625
5
Σολομού
123
35
4.305
6
Αγ. Άννας
261
35
9.135
7
Εξαμιλίων
311
35
10.885
8
Άσσου
350
22
7.700
9
Κ. Άσσου
154
22
3.388
10
Βεληνιάτικων
3
22
66
11
Περιγιαλίου
309
22
6.798
12
Λεχαίου
443
22
9.746
13
Χιλιομοδίου
269
22
5.918
14
Κλένιας
280
22
6.160
15
Κουταλά
14
22
308
16
Στεφανίου
41
22
902
17
Αγ. Βασιλείου
246
22
5.412
18
Αγιονορι
68
22
1.496
19
Μαψός
38
22
836
Α/Α
Κοιμητήριο
Αρ. εγγραφών
(τάφων)
Tέλος 1
Εσοδα
20
Σπαθοβουνι
64
22
1.408
21
Ρητό
39
22
858
22
Αλμυρής
116
22
2.552
23
Κατακαλίου
42
22
924
24
Γαλατακίου
164
22
3.608
25
Αθικίων
479
22
10.538
26
Αγ. Ιωάννη
101
22
2.222
27
Αλαμάνου
66
22
1.452
28
Σοφικό
415
22
9.130
29
Αγγελόκαστρο
153
22
3.366
30
Κόρφος
86
22
1.892
 
 
7.980
 
242.910,00
 
 
 
Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Πρόβλεψη)
 
Κωδικός λογ/σμού
 
Περιγραφή
Πρόβλεψη Π/Υ 2017
45/6011.0001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων
77.304,00
45/6012.0001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων
5.860,29
45/6021.0001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων  αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων
14.368,44
45/6022.0001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων  αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων
2.031,43
45/6051.0001
ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Νεκροταφείων
10.395,54
45/6051.0003
ΤΕΑΔΥ Εργοδότη  Υπηρεσίας Νεκροταφείων
2.741,29
45/6051.0002
Υπερ σύνταξης 13,33% Υπηρεσίας Νεκροταφείων
8.705,02
45/6051.0004
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων  Υπηρεσίας Νεκροταφείων
2.277,60
45/6052.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων  αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων
4.859,64
45/6056.0001
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 & 33 ΝΔ 5441/66 )
10.695,82
 
45/6062.0001
Έξοδα κηδείας αποβιώντων  υπαλλήλων υπηρεσίας Νεκροταφείων
1.000,00
45/6063.0001
Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας –ιατρικοί έλεγχοι)
7.000,00
45/6253.0001
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
1.230,00
45/6261.0001
Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
2.888,48
Κωδικός λογ/σμού
 
Περιγραφή
Πρόβλεψη Π/Υ 2017
45/6262.0001
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
19.300,00
45/6263.0001
Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
1.500,00
45/6264.0001
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων
1.000,00
45/6273.0001
Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες
7.000,00
45/6322.0001
Τέλος κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
500,00
45/6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων
500,00
45/6634.0001
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
3.000,00
45/6635.0001
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας
4.000,00
45/6641.0001
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 
2.000,00
45/6641.0002
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  ΔΕ Κορίνθου
3.280,89
45/6644.0001
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
2.000,00
45/6661.0001
Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων
3.000,00
45/6662.0001
Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
3.000,00
45/6671.0001
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
3.000,00
45/6672.0001
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
500,00
45/6693.0001
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους
2.300,00
45/6699.0001
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
10.000,00
45/7112…
Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου ΔΕ Άσσου-Λεχαίου
55.000,00
45/7112…
Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Αρχαίας Κορίνθου
28.000,00
45/7112…
Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία νέου Κοιμητηρίου ΔΕ Κορίνθου
90.000,00
45/7131.0001
Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός
1.000,00
45/7132.0002
Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου
40.000,00
45/7135.0001
Λοιπός εξοπλισμός
6.000,00
45/7336.0003
Επισκευή οστεοφυλακίου Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής
45.000,00
45/8
Πληρωμές ΠΟΕ
153,75
 
Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων
7.000,00
 
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Κορίνθου
45.000,00
 
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Τενέας
35.000,00
 
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Σολυγείας
35.000,00
 
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Σαρωνικού
35.000,00
 
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Άσσου -Λεχαίου
35.000,00
 
Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Αλμυρής
120.000,00
Κωδικός λογ/σμού
 
Περιγραφή
Πρόβλεψη Π/Υ 2017
 
Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Σοφικού
35.000,00
 
Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Άσσου
30.000,00
 
Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Βελληνιάτικων
20.000,00
 
Προμήθεια μοτοποδήλατου
2.500,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
881.892,19€
 
 
Προβλέψεις εσόδων 2017:
       Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 372.736,00€. Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από τις βεβαιώσεις καταλόγων προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν το έτος 2017 ανέρχονται στο ποσό των 40.900,00€ και αποτυπώνονται στους Κ.Α εσόδων 2119.0005 & 2119.0011.  Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από βεβαιωμένους καταλόγους παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 78.215,42 (ΚΑ 3219.0002). Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 390.040,77€.  Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 881.892,19€.
 
Προβλέψεις εξόδων 2017:
Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε  881.892,19€.
 
Μετά από την παραπάνω αναλυτική ενημέρωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
  • Τη μείωση των τελών διατήρησης οικογενειακών τάφων της Κορίνθου από 50 € σε 40€, προκειμένου σταδιακάνα εξισωθεί το εν λόγω τέλος με τα υπόλοιπα Κοιμητήρια.
  • Τα μνημεία (οίκοι) που υπάρχουν στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθώς και μνημεία μεγάλων διαστάσεων, πέραν των διπλών  να χρεώνονται με  200 €.
  • Τη μετατροπή όλων των παλαιών 4ετών τάφων σε οικογενειακούς που δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα, να χρεώνεται  με 1000 € ή σε διαφορετική περίπτωση να γίνεται εκταφή. Αναλόγως θα χρεώνεται και το τέλος ενταφιασμού-διατήρησης οικογενειακών τάφων από το χρόνο υποχρέωσης μετατροπής τους.
  • Τη παραχώρηση μονών τάφων 4ετούς  χρήσεως σε δημότες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων εκτός της Κορίνθου να χρεώνεται με 200 €, προκειμένου να υπάρχει δίκαιη κατανομή των τελών μεταξύ των δημοτών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 3) την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και 4) την υπ’ αριθμ. 324/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισμό των δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 27/324/11-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα ισχύσουν από 01/01/2017 και εφεξής, που διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
 
Δημοτική Ενότητα Κορίνθου:
 
α/α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
 
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες μόνο στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  
2.720,00 €
3
Δικαίωμα μετατροπής των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε δημότες.
1000,00 €
4
Δικαίωμα μετατροπής των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε ετεροδημότες
1000,00 €
5
Τέλος 4ετούς  ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν  έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (δημοτών)
Τέλος 4ετούς ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (ετεροδημοτών)
150,00€
 
 
2.000,00 €
6
Τέλος  ανόρυξης τάφου
150,00 €
7
Τέλος ευπρεπισμού τάφου
100,00€
8
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης Δημ.& Τοπ. Κοινοτήτων Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας
   40,00 €
 
             35,00 €         
9
Τέλος ανακομιδής οστών
150,00€
10
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής
150,00€
11
Τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο)
45,00 €
 
 
 
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
   200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης
              22,00 €             
4
Τέλος ευπρεπισμού   τάφου
100,00
 
 
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού:
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
    200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες
  2.000,00 €
3
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης
           22,00 €
4
Τέλος ευπρεπισμού   τάφου
     100,00 €
 
 
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας:
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
   200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες
  2.000,00€
3
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης
    22,00 €           
4
Τέλος ευπρεπισμού  τάφου
    100,00 €
 
 
Δημοτική Ενότητα  Τενέας:
 
1
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης
 22,00 €         
4
Τέλος ευπρεπισμού  τάφου
 100,00 €
 
Για τα μνημεία (οίκοι) που υπάρχουν στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Κορινθίων καθώς και τα  μνημεία μεγάλων διαστάσεων, πέραν των διπλών καθορίζεται τέλος 200,00 €.
 
Από την είσπραξη των παραπάνω δικαιωμάτων αναμένουμε να εισπράξουμε το ποσό των   881.892,19 € για τη κάλυψη των δαπανών.
Οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 384/ 2016.
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 
 
 

 

Leave a Comment