Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 387/2016

 

Θέμα 36ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44305/27-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

«Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων με το υπ’ αριθ. πρωτ. 42688/18.10.2016 έγγραφο, τη συνδιοργάνωση Συνεδρίου με την ΚΕΔΕ, τον ΣΠΟΑΚ «Αρίωνα» και το Δίκτυο ΦοΔΣΑ το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.

 

Στο Συνέδριο με θέμα «Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα» θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στις σοβαρές επιπτώσεις που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση της πλαστικής σακούλας. Είναι γεγονός ότι το πλαστικό παραμένει μετά την απόρριψη του στο περιβάλλον για πολλά χρόνια χωρίς να διασπάται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο χερσαίο αλλά και στο υδάτινο οικοσύστημα και ιδιαίτερα στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Επίσης, η χρήση της «λεπτής» πλαστικής σακούλας, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργεί η αλόγιστη κατανάλωση της, ώστε να επισημανθεί η αναγκαιότητα λήψης των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση της χρήσης της, δέσμευση την οποία άλλωστε, εκτός από την χώρα μας, οφείλουν τα τηρήσουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σχετικής κοινοτικής οδηγίας της 29ης Απριλίου του 2015.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω διοργάνωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών του Συνεδρίου:

 

1.       Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού σε συμμετέχοντες του Συνεδρίου:

·         Σε 14 μονόκλινα και 23 δίκλινα δωμάτια, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016,

·         Σε 4 μονόκλινα και 23 δίκλινα δωμάτια, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016,

ποσού έως 3.050,00€ με Φ.Π.Α.

 

2.   Μεταφορά με λεωφορείο των μαθητών που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ως εξής:

·         Από το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ Ξυλοκάστρου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με επιστροφή και

·         Από το Γυμνάσιο Κρυονερίου και το 2Ο Γυμνάσιο Κιάτου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με επιστροφή,

ποσού έως 400,00€ με Φ.Π.Α.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.450,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με Κ.Α. 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.450,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6441.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

 

Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να συμμετέχει στη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α,β του Ν. 3463/06.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44305/27-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α,β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 26ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ, τον ΣΠΟΑΚ “Αρίων” και το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016. Το θέμα του Συνεδρίου είναι: “Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα”.

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.450,00 € για τη διοργάνωση του ανωτέρω συνεδρίου με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:

1.       Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού σε συμμετέχοντες του Συνεδρίου:

·         Σε 14 μονόκλινα και 23 δίκλινα δωμάτια, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016,

·         Σε 4 μονόκλινα και 23 δίκλινα δωμάτια, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016,

ποσού έως 3.050,00€ με Φ.Π.Α.

 

2.   Μεταφορά με λεωφορείο των μαθητών που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ως εξής:

·         Από το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ Ξυλοκάστρου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με επιστροφή και

·         Από το Γυμνάσιο Κρυονερίου και το 2Ο Γυμνάσιο Κιάτου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με επιστροφή,

ποσού έως 400,00€ με Φ.Π.Α.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.450,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με Κ.Α. 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια – συναντήσεις και διαλέξεις».

 

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 3.450,00€ .

 

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 387 / 2016.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 03 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

  

Leave a Comment