Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου από σχολικούς φύλακες

                                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 360/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου από σχολικούς φύλακες που εργάστηκαν στο Δήμο.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου από σχολικούς φύλακες που εργάστηκαν στο Δήμο» έθεσε στο συμβούλιο τα εξής:
1.  Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη  γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
2.  Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281  του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι: “Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των  παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
3.   Την υπ΄ αριθμ. 295/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία εισηγείται στο  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων την λήψη απόφασής του για την επιπλέον αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας Αργυρού Κωνσταντίνας, για να ασκήσει ανακοπή και αναστολή κατά του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών και αφορά αγωγή της Μαρίας Καραγεώργου – σχολικού φύλακα και λοιπών (συνολικά εννέα σχολικών φυλάκων).
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αμοιβή των  δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν το Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα  περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή, όμως, η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, κάλεσε το Σώμα  να καθορίσει το ύψος αμοιβής της δικηγόρου κας Αργυρού Κωνσταντίνας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, εξειδικευμένης δικηγόρου σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις.
Η αμοιβή της δικηγόρου για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται σε 1.815,36 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41259/2016 αίτηση της την οποία θέτω υπόψη σας.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την αριθμ. 295/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, την αριθμ. πρωτ. 41259/2016  αίτηση της δικηγόρου κας Αργυρού Κωνσταντίνας, εξειδικευμένης δικηγόρου σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων για την υπόθεση που αφορά ανακοπή και αναστολή κατά του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή της Μαρίας Καραγεώργου – σχολικού φύλακα και λοιπών (συνολικά εννέα σχολικών φυλάκων).
2. Καθορίζει την  αμοιβή της δικηγόρου κας. Αργυρού Κωνσταντίνας, για ανακοπή και αναστολή κατά του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμ. 1207/2008 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών στην οποία έχει ανατεθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων,  στο ποσό των 1.815,36 €  με  ΦΠΑ 24%.
Η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο, απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία και επίσης είναι πολύ  μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 360 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment