Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του e-PPS της Τράπ. Πειραιώς

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 388/2016
 

 

Θέμα 37ο Η.Δ.: «Εξουσιοδοτήσεις των δημοτικών υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών ePPS της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και υπογραφή σχετικής σύμβασης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εξουσιοδοτήσεων των δημοτικών υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών ePPS της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και υπογραφή σχετικής σύμβασης», έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σας ενημερώνουμε ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης  στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. χρειάζεται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο Κορινθίων τη δυνατότητα να αποστέλλει στην Τράπεζα Πειραιώς αρχεία για τη διενέργεια μαζικών πληρωμών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με χρήση του διαδικτύου (internet).
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Η  υπηρεσία  εισηγείται την ανάθεση της εκπροσώπησης  του Δήμου , σύμφωνα με τις 150/2015, 255/20-07-2016 ,  256/20-07-2016 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης  με την  30121/20-072016 Απόφαση Δημάρχου  και  σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους όρους :
 Για την αποστολή στην Τράπεζα Πειραιώς ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS στο πλαίσιο της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS που θα καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους οι οποίοι θα διενεργούν τις τραπεζικές συναλλαγές με την από κοινού χρήση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης ως εξής :
η  κα Σταθοπούλου Χριστίνα (σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της την αναπληρώνει η κ. Πίτσα Μαρία), σε συνδυασμό με έναν από τους παρακάτω υπαλλήλους .
1.          Παππά Ευαγγελία   
2.       Μελετιάδης Ιορδάνης
3.        Μπούφης Μιχαήλ
4.        Κώτσιου Λαμπρινή
οι οποίοι δεσμεύουν από κοινού τον Δήμο  ανεξαρτήτως ποσού>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την άμεση ανάγκη λειτουργίας του συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2190/1920, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.- Τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει στην Τράπεζα Πειραιώς αρχεία για την διενέργεια μαζικών πληρωμών, προς άμεση εξυπηρέτησή μας.
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και κάθε άλλου συνημμένου στη σύμβαση  παραρτήματος ή σχετικής πρόσθετης πράξης.
 
3.- Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και μόνο για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS στο πλαίσιο της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS που θα καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, ως εξής:
–Την κα Σταθοπούλου Χριστίνα (σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της την αναπληρώνει η κ. Πίτσα Μαρία), με την από κοινού χρήση των απόρρητων προσωπικών κωδικών,
 σε συνδυασμό με έναν από τους παρακάτω υπαλλήλους :
  1. Παππά Ευαγγελία   
  2. Μελετιάδης Ιορδάνης
  3. Μπούφης Μιχαήλ
  4. Κώτσιου Λαμπρινή
οι οποίοι δεσμεύουν από κοινού τον Δήμο  ανεξαρτήτως ποσού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 388 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 02 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment