Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου’’ και παράταση

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 362/2016
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου’’ και παράταση συμβατικής προθεσμίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. του έργου ‘’Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου’’ και παράταση συμβατικής προθεσμίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.     την αριθμ. 135/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» προϋπολογισμού 130.000,00 €,
2.   την αριθμ. 16/350/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 22-10-2013 και 28-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 25/507/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4432/85398πε/2014 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ “Γ. Μουτάφης – Αθ. Δήμας”,
5.    το υπ’ αριθ. πρωτ. 7415/12-02-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 110.500,00 € με το ΦΠΑ,
6.   την αριθ. 17/368/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-03-2015 με αναθεώρηση τιμών,
7.  την αριθ. 8/122/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-06-2015 με αναθεώρηση τιμών,
8.   την αριθ. 14/231/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-09-2015 με αναθεώρηση τιμών,
9.   την υπ’ αριθ. πρωτ. 39711/07-09-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες 
10.    την αριθ. 24/419/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-12-2015 με αναθεώρηση τιμών
11.    την αριθμ. 1/4/25-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 07-04-2016
12.    την αριθμ. 8/146/25-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 07-08-2016
13. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32356/5-08-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 20-09-2016
14. την αριθ. 19/318/2016 απόφαση .Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 20/10/2016 
15. τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου καθώς και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
16.την από 03-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους  υπαλλήλους κ.  Νικόλαο Κακάβα και κ. Ιωάννη Τσολάκη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Κ/Ξ Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας δυνάμει της υπ’ αριθ. 7415/12-02-2014 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελέτης 135/2013 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες.
Το  Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’  αριθμ. 368/14-10-2014, 122/20-04-2015, 231/25-06-2015, 419/5-11-2015, 4/25-01-2016 και 19/318/2016 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 20-10-2016 λόγω ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα..
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
α) Το αριθ. 19/30-9-2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
β)τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (άρθρο 48 παρ 8, 9 και 10) και το γεγονός ότι  το μεγαλύτερο τμήμα του έργου έχει κατασκευαστεί και εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
γ)Το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέστηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεστούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
δ) Το γεγονός ότι καθυστέρησε η προέγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από το Τεχνικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να παρέλθει η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που δόθηκε με την αριθ. 19/318/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
Επίσης με τον Α.Π.Ε. αυτό τακτοποιείται και η μεταβολή του Φ.Π.Α. από 23 σε 24%.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 110.500,00€ εκ των οποίων 89.227,54€ για εργασίες και 21.271,83€ για Φ.Π.Α.
 Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτείνεται και η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών για να καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν και θα εκτελεστούν διότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης. 
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός παρουσιάζει μείωση 84,90 ΕΥΡΩ ήτοι ποσοστό μείωσης κατά 0,1%.
Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:
1ος Α.Π.Ε.
  1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση             89.227,54€
  2. Απρόβλεπτη δαπάνη                                                           €
  3. Αναθεώρηση                                                                 -     €
  4. ΦΠΑ 24%                                                            21.271,83€
Σύνολο                                                                      110.500,00€             
Μετά τα παραπάνω :
Προτείνεται :
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1)       Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.ΝΤ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» Αναδόχου της Κ/Ξιας Γ. Μουτάφης – Αθ. Δήμας συνολικής δαπάνης 110.500,00€ .
2)       Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 10-11-2016 προκειμένου να μπορέσει να γίνει η έγκριση του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του Π.Κ.Ν.ΤΜ.Ε.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Ν.Μ.ΤΕ. του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου», συνολικής δαπάνης 110.500,00 €, εργολαβίας “Κ/Ξ  Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας’’, που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 135/2013 μελέτη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Β) Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου», εργολαβίας “Κ/Ξ  Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας” μέχρι 10-11-2016 με αναθεώρηση τιμών.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 362 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment