Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου‘’

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 366/2016

 
Θέμα 16 Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου‘’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου‘’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
<< 
1.     την αριθμ. 113/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», προϋπολογισμού 350.000,00 €,
2.    την αριθμ. 12/267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.    τα από 13-08-2013 και 27-08-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.  την αριθ. 16/344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2960/53525/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της Κ/Ξ “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης” ως αναδόχου, 
5.   την αριθ. πρωτ. 23294/07-05-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 142.276,28 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
6.    την αριθμ. 307/28-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-10-2015 με αναθεώρηση τιμών,
7.     την αριθμ. 420/05-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-02-2016 με αναθεώρηση τιμών,
8.     την αριθμ. 169/26-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-06-2016 με αναθεώρηση τιμών,
9.     την αριθμ. πρωτ. 22254/06-06-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 18-092016
10.  την αριθ. 199/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-08-2016 με αναθεώρηση τιμών ,
11.   την αριθμ. πρωτ. 32607/08-08-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 18-11-2016 και
12.  την από 03-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ Αναστάσιος Καλογεράκης – Νικόλαος Καπελώνης με την αριθμ. πρωτοκόλλου 23294/07-05-2014 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου”, για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 113/2013 μελέτη της Τ.Υ προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  350.000 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.
Το Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθμ. 19/307/2015, 24/420/2015, 9/169/2016 και 11/199/2016 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-08-2016.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 32607/08-08-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 18-11-2016, λόγω δυσκολιών στην πρόσβαση μηχανημάτων στο έργο και λόγω ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Η υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10), το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Αγία Άννα και η πρόσβαση στο έργο γίνεται με δυσκολία και ότι πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
 
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-11-2016 με αναθεώρηση, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
 
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:                   07-05-2014
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού             07-05-2014
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου                                  6 μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας                                                                            07-11-2014
Λήξη 1ης παράτασης                                                                                                                             18-10-2015
Λήξη 2ης παράτασης                                                                                                                             18-02-2016
Λήξη 3ης παράτασης                                                                                                                             18-06-2016
Λήξη 4ης παράτασης                                                                                                                             18-08-2016 >>
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», εργολαβίας της Κοινοπραξίας “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης”, έως τις 18-11-2016, με αναθεώρηση τιμών.
 
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 366 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment